Poradenské centrum ochrany a podpory zdravia

Základná poradňa pracuje

každý utorok a štvrtok

od 7.30 - 11.00 hod.

Objednať sa je možné na tel. čísle

058/732 32 57 - 58

Pri návšteve špecializovanej poradne je potrebné si dohodnúť individuálny termín.
Na vyšetrenie je potrebné prísť nalačno.

Vyšetrenia a poradenská činnosť je poskytovaná bezplatne.

Poradenské centrum ochrany a podpory zdravia

Poradňa zdravia

Poskytuje všetkým občanom poradenstvo v oblastiach:

 • zdravého spôsobu života
 • zdravej výživy
 • v odvykani od fajčenia
 • zdravej a bezpečnej práce

Jej úlohou je zvyšovať záujem verejnosti o vlastné zdravie, poznanie zdravotných rizík a rozvíjanie vlastných schopností posilniť svoje zdravie a predchádzať vzniku chronických neinfekčných chorôb a to:

 • srdcovo-cievnych (napr. vysoký krvný tlak, srdcová či mozgová príhoda)
 • chorôb látkovej výmeny (napr. obezita, cukrovka, poruchy metabolizmu tukov)
 • chorôb nádorových

Základná poradňa

je zameraná na preventívne vyšetrenia zdravých osôb so zameraním na stanovenie zdravotných rizík resp. rizikových faktorov chronických neinfekčných ochorení pod odborným dohľadom kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov. Okrem anamnestických údajov, antropometrických vyšetrení, merania TK a pulzu, zisťujú sa v krvi vybrané biochemické parametre (hladina cukru a tukových látok v krvi), meranie podkožného tuku, a u fajčiarov zisťovanie kysličníka uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu Smokerlyzerom. Po stanovení osobného rizikového skóre klient absolvuje záverečný poradenský rozhovor a odporúčania pre zlepšenie zdravia prirodzeným spôsobom.

U klientov, u ktorých boli v základnej poradni zistené prekročené kritické hodnoty tlaku krvi a biochemických ukazovateľov zdravotného stavu, ktoré by mohli byť na základe anamnestických údajov ovplyvnené aj pôsobením nesprávnej výživy a životosprávy (fajčenie, málo pohybu atď.) je ponúknutá možnosť odborného poradenstva v špecializovaných poradniach:

1. Poradňa správnej výživy a úpravy hmotnosti
2. Poradňa prevencie a odvykania od fajčenia
3. Poradňa ochrany a podpory pri práci

 

Poradenské centrum ochrany a podpory zdravia zabezpečuje okrem individuálneho poradenstva aj skupinové a hromadné poradenstvo, ktoré sa vykonáva formou:

 • poradenských skupín (napr. skupín na odvykanie od fajčenia, úpravu hmotnosti, pre hypertonikov)
 • návštev škôl a organizácií
 • hromadných podujatí (napr. výstavy, prednášky, diskusie, dni zdravia)
 • pôsobenia cez masmédiá
HORE
Facebook RUVZRV