Povinnosti držiteľov oprávnenia pri odbere nebezpečného odpadu s obsahom azbestu od fyzických osôb, ktoré materiál s obsahom azbestu svojpomocne demontovali zo svojich nehnuteľností – stanovisko ÚVZ SR.

      Odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb fyzickou osobou neumožňuje žiaden právny predpis; naopak podľa § 41 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pri búracích prácach, údržbárskych prácach, opravách a iných činnostiach (ďalej len „odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb“) možno vykonávať len na základe oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb vydaného úradom verejného zdravotníctva alebo dokladu z iného členského štátu, ktorý slúži na rovnaký účel alebo je z neho zrejmé, že táto skutočnosť je preukázaná. Povinnosti držiteľa oprávnenia pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb sú uvedené v § 41 zákona č. 355/2007 Z. z. a v nariadení vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci. Podľa § 41 ods. 13 zákona č. 355/2007 Z. z. držiteľ oprávnenia na odstraňovanie azbestu zo stavieb je povinný pred začiatkom výkonu práce predložiť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva návrh na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb na posúdenie podľa § 13 ods. 4 písm. j) a zdržať sa výkonu práce do času posúdenia navrhovanej činnosti. Podľa § 41 ods. 16 zákona č. 355/2007 Z. z. držiteľ oprávnenia na odstraňovanie azbestu zo stavieb je povinný pred začiatkom výkonu práce, okrem predloženia návrhu na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb na posúdenie podľa odseku 13, oznámiť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva začiatok a ukončenie výkonu odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest na konkrétnej stavbe podľa osobitného predpisu. Podľa § 41 ods. 17 zákona č. 355/2007 Z. z. zamestnávateľ, ktorý zamestnáva zamestnancov činnosťami, pri ktorých môžu byť exponovaní azbestu alebo materiálom, ktoré obsahujú azbest, je povinný zabezpečiť v súlade s osobitným predpisom technické, organizačné a iné opatrenia, ktoré vylúčia alebo znížia expozíciu zamestnancov azbestu alebo materiálom, ktoré obsahujú azbest, na najnižšiu možnú a dosiahnuteľnú mieru.

     Z § 41 zákona č. 355/2007 Z. z. pre držiteľa oprávnenia vyplývajú povinnosti (povinnosť pred začiatkom výkonu práce predložiť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva návrh na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb, oznámiť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva začiatok a ukončenie výkonu odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest na konkrétnej stavbe, zabezpečiť technické, organizačné a iné opatrenia) pri akýchkoľvek činnostiach spojených s odstraňovaním azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb. Konštatujeme, že aj v prípade ak držiteľ oprávnenia neodstraňoval azbest alebo materiály obsahujúce azbest zo stavby, ale bol oslovený fyzickou osobou (ktorá si ho svojpomocne demontovala zo svojej nehnuteľnosti) na jeho odstránenie, je povinný dodržiavať vyššie uvedené právne predpisy.