Pozastavenie prevádzky AG MOM NsP sv. Barbory RV

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave (ďalej len „RÚVZ RV“), ako orgán príslušný na vydanie
povolenia počas krízovej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19
spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 18 ods. 1 písm. a) zákona
č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v
zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poskytovateľoch“)
a podľa § 6 ods. 3 písm. ab) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po zistení skutkového a právneho stavu rozhodol takto:
žiadosti organizácie Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s., IČO: 36597341 (ďalej len „žiadateľ“), zo dňa
15.3.2022 o dočasné pozastavenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia sa podľa ustanovenia § 18
zákona o poskytovateľoch vyhovuje a
poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti
Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.
IČO 36597341, právna forma Akciová spoločnosť,
so sídlom Špitálska 2198/1, 04801 Rožňava, Slovenská republika,
štatutárny orgán:
člen predstavenstva MUDr. Igor Pramuk, MPH,
podpredseda predstavenstva Ing. Tomáš Valaška,
člen predstavenstva Ing. Viktor Halíř,
predseda predstavenstva MUDr. Radoslav Čuha, MPH, MBA,
dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia dočasne pozastavuje
povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané dňa 27.1.2021
rozhodnutím číslo RÚVZRV-EPI-2021/138-2,
ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.1.2021.
Povolenie sa dočasne pozastavuje do 31.8.2022.
Toto rozhodnutie sa považuje za doručené a právoplatné jeho zverejnením na webovom sídle RÚVZ RV.

 

Celé znenie:Nrozhodnutie_RUVZRV-EPI-2022_564-2-2