Pramene, studničky a studne v okrese Rožňava

Prameň alebo žriedlo je miesto, kde podzemná voda alebo iná tekutina prirodzene, voľne vyviera na zemský povrch; prirodzené vyvieranie, výtok podzemnej vody alebo inej tekutiny na zemský povrch. Na rozdiel od prameniska, ktoré predstavuje vývery rozptýlené na širšej ploche, je prameň sústredený na jedno miesto.

Na Slovensku je evidovaných asi 36 000 vodných prameňov.

Priezračnosť vody v prameňoch nie je ukazovateľom jej zdravotnej bezpečnosti. Využívajte ich iba príležitostne – a aj to iba pramene s označením „Pitná voda“. Vodou z neznámeho zdroja sa môžu šíriť predovšetkým pôvodcovia črevných nákaz. Prejavmi ochorení môžu byť nevoľnosti, bolesti brucha a hlavy, hnačky.

Starostlivosť o ne nevykonáva obyčajne žiaden subjekt, nie sú zabezpečené (nemajú vytvorené ochranné pásmo), sú voľne prístupné, a teda aj  „ľahko zraniteľné“. Používanie vody z neznámych zdrojov, studničiek aj prameňov vzhľadom na to, že nemajú ochranné pásma, možno považovať za rizikové. A to z toho dôvodu, že každý zdroj pitnej vody musí mať určené ochranné pásmo – územie so stanoveným režimom hospodárenia, ktoré má zabezpečiť, že nedôjde k ovplyvneniu kvality jeho vody.

Používanie vody z neznámych zdrojov, lesných studničiek aj prameňov je rizikové, pretože kontaminovaná pitná voda môže byť faktorom prenosu infekčných ochorení (najmä črevných a hnačkových). Odporúčame preto používať lesné studničky a pramene s označením „Pitná voda“ (ktoré boli laboratórne vyšetrené) a v prípade neoznačených zdrojov si všímať ich celkový stav a zvážiť použitie, najmä ak voda z hľadiska senzorických vlastností nepôsobí vyhovujúco. I voda, ktorá má priezračnú farbu, je bez zákalu, zápachu a má ,,dobrú chuť“, však nemusí byť zo zdravotného hľadiska bezpečná. Jediným spoľahlivým dôkazom zdravotnej bezpečnosti vody je jej laboratórne vyšetrenie.

Pokiaľ je pri objektoch označenie, že ide o pitnú vodu, jej kvalita musí spĺňať požiadavky na zdravotnú bezpečnosť podľa zákona  č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ukazovatele kvality pitnej vody a ich limity, rozsah a početnosť kontroly ustanovuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou.

Vodou z neznámeho zdroja sa môžu šíriť predovšetkým  pôvodcovia črevných nákaz, v našich podmienkach najmä gastroenteritíd a bacilárnej dyzentérie; z vírusových ochorení sú to najmä ochorenia spôsobené rotavírusmi a vírusom hepatitídy typu A. Prejavmi ochorení môžu byť nevoľnosti, bolesti brucha a hlavy, hnačky, kŕče a zvracania, teploty až triašky a pod.

Monitorovanie horských studničiek orgánom verejného zdravotníctva zo zákona nevyplýva. Horské studničky môžeme charakterizovať ako individuálne zdroje s nestabilnou kvalitou, ktoré neslúžia pre zásobovanie obyvateľov a pre ktoré nie je možné zabezpečiť potrebné ochranné pásma. Kvalitu týchto zdrojov napr. v rámci Svetového dňa vody alebo v spolupráci s obcami, občianskymi združeniami alebo štátnymi lesmi v niektorých prípadoch vyšetrujú RÚVZ. Ide však len o orientačný monitoring najviac využívaných zdrojov napr. studničiek pri turistických chodníkoch. Cieľom je identifikovať aktuálne zdravotné riziká a v prípade nevyhovujúcej kvality informovať o nich zodpovedné osoby (zástupcovia miest, obcí a lesov). Pitie vody z neoverených zdrojov nemožno odporučiť. Odporúča sa používať v prípade, ak sú označené „Pitná voda“ a teda ich kvalita bola overená laboratórnym rozborom, v prípade neoznačených zdrojov si minimálne všímať ich celkový stav a zvážiť použitie, najmä ak voda z hľadiska senzorických vlastností nepôsobí vyhovujúco.

K najčastejším kontaminantom vlastných studní podľa dostupných údajov patria mikrobiologické a chemické ukazovatele kvality pitnej vody – dusičnany a dusitany.

Na preukázanie toho, či je voda pitná je potrebné vykonať minimálny rozbor pitnej vody podľa vyhlášky č. 247/2017.Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu, ktorý zahŕňa analýzu 25. ukazovateľov kvality vody a zohľadňuje minimálne požiadavky na mikrobiologickú, biologickú a chemickú kvalitu pitnej vody ( ďalej len vyhláška č. 247/2017 Z.z. ).

Orgány verejného zdravotníctva nemonitorujú studne pre individuálne zásobovanie. Za kvalitu pitnej vody vo vlastnej studni a overenie jej kvality je zodpovedný jej majiteľ.

V dedine  Čučma je tiež niekoľko prameňov, ten najlákavejší sa volá Studený prameň  a  je prikrytý prístreškom.

Rok 2020

Analyzované vzorky vody odobraté prameňov hromadného zásobovania  v k. ú. mesta Rožňava – ul. Záhradnícka, neboli v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v mikrobiologických a biologických ukazovateľoch Koliformné baktérie,   Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22oC, ul. Komenského, nebola v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v chemickom ukazovateli reakcia vody, ul. Sama Czabána nebola v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v mikrobiologických a biologických ukazovateľoch Escherichia coli, Koliformné baktérie a Enterokoky a v chemickom ukazovateli reakcia vody.

Analyzovaná vzorka vody odobratá z prameňa hromadného zásobovania v k.ú. obce Čučma – Studený prameň ( Hidegkút ) nebola v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v chemickom ukazovateli reakcia vody.

Rok 2021

Analyzované vzorky vody odobraté z voľne prístupných prameňov v k. ú. mesta Rožňava – ul. Komenského a Sama Czabána a v k. ú. obce Vlachovo – nad Obecným úradom boli v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z..

Analyzovaná vzorka vody odobratá z voľne prístupného prameňa v k. ú. mesta Rožňava – ul. Záhradnícka nebola v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017    Z. z. v mikrobiologických ukazovateľoch Escherichia coli a Koliformné baktérie a v chemickom ukazovateli chemická spotreba kyslíka manganistanom.

Rok 2022

V uvedenom roku ešte RÚVZ so sídlom v Rožňave nevykonalo odbery vôd z prameňov voľne prístupných v k. ú . mesta  Rožňava,  k.ú. obcí Vlachovo a Čučma, ale sú plánované.

V rámci štátneho zdravotného dozoru bola v roku 2022 odobratá 1 vzorka vody z prameňa hromadného zásobovania v k. ú. mesta Dobšiná – Dobšinský kopec.

Analyzovaná vzorka  nebola  v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou  č. 247/2017 Z. z., v chemickom ukazovateli chemická spotreba kyslíka manganistanom.

Vypracovala: Gabriela Toporová, odd. HŽPaZ, RÚVZ Rožňava