Prednášky na tému: „Pitná voda“.

Pracovníčky oddelenia hygieny životného prostredia a zdravia a oddelenia hygieny detí a mládeže Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave pripravili pre žiakov Základnej školy v Dobšinej a Základnej školy v Krásnohorskom Podhradí  vo veku od 9 do 12 rokov prednášku na tému: „Pitná voda“.

V rámci tejto prednášky, spojenej s názornou ukážkou metodiky na odber vody a vyšetrenia obsahu voľného chlóru vo vode, boli žiaci oboznámení s činnosťou nášho úradu a boli im poskytnuté základné informácie o kolobehu vody v prírode, o formách jej výskytu v prírode, o možných zdrojoch znečistenia, požiadavkách na jej kvalitu, ale aj o ochoreniach, ktoré môže spôsobiť konzumácia vody, ktorá nie je zdravotne bezpečná. Spestrením prednášky bolo zapojenie žiakov do samotného odberu vzorky i terénnych meraní ukazovateľov kvality pitnej vody.

Cieľom prednášky bolo nielen poukázať na význam pitnej vody pre život človeka a nevyhnutnosť ochrany cesty od jej zdroja až po vodovodný kohútik, ale aj budovať pozitívny vzťah detí k prírode, k životnému prostrediu, jeho ochrane a udržateľnosti.