Profil verejného obstarávateľa

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods.1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon o verejnom obstarávaní“).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb sa realizuje v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a internou Smernicou upravujúcou jednotný postup pri verejnom obstarávaní.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

IČO: 17335957
DIČ: 2020967267
Bankové spojenie: Štátna pokladnica: 7000144823/8180

Štatutárny zástupca Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave.

Ing. Jana Hricková - regionálna hygienička poverená výkonom funkcie

Kontakt :

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave
Špitálska 3, 048 01 Rožňava

tel: 058-7323257,58
fax: 0587881358
email: ruvzrv@uvzsr.sk
Internetová adresa: www.ruvzrv.sk

Zákazky podľa par.9 ods 9

Zákazky s nízkou hodnotou §117

HORE
Facebook RUVZRV