Projekty

RÚVZ Rožňava je spoluriešiteľom projektu

Hlavným cieľom iniciatívy Spoločenstva EQUAL je vývoj , overovanie a aplikovanie nových inovatívnych riešení a prístupov zameraných na elimináciu a odstraňovanie všetkých foriem diskriminácie a nerovnosti na trhu práce. Projekt " Pracovné podmienky ako determinanty rodovej nerovnosti práce " si kladie za cieľ rozvinúť národnú a nadnárodnú pratnerskú spoluprácu v oblasti rodovo senzibilného výskumu so zámerom doplniť doteraz nepostačujúce databázy z hľadiska pracovných podmienoka identifikovať možnosti optimalizácie a zvýšenia ústretovosti pracovných podmienok k rovnosti príležitostí na na trhu práce z hľadiska rodového.

      

Zneužívanie návykových látok /alkohol, tabak, drogy/ u detí a mládeže :

Cieľom je na základe dlhodobých štúdií zneužívania alkoholu , tabaku a nelegálnych drog u detí a mládeže v našej republike zistiť trendy v danej oblasti , porovnať výsledky našich štúdií s výsledkami štúdie vybraných európskych krajín , ktoré sa zrealizovali porovnateľnou metodikou.

Vykonali sme dotazníkové šetrenie u žiakov základnej školy Ulica pionierov 1 v Rožňave v snahe získať informáciu, resp. zmapovať vzťah a názory žiakov k zneužívaniu drog. Dotazníkového šetrenia sa zúčastnili žiaci 5. ročníka v celkovom počte 61.
Odpovede na otázky sme vyhodnotili v nasledovných súvislostiach:
I. Vedomosti žiakov o drogách a alkohole
II. Vlastné skúsenosti žiakov s fajčením a alkoholom
III. Vzťah a postoj žiakov k fajčeniu a zneužívaniu drog a alkoholu
IV. Vplyv rodiny a blízkeho okolia na formovanie vzťahu žiakov k fajčeniu, drogám a
alkoholu

Žiaci vekovej skupiny 10 až 12 ročných majú dostatočné vedomosti o drogách. 72,1% respondentov z opýtaných odpovedalo, že pozná pojem „droga.“
Čo sa týka vlastnej skúsenosti žiakov s fajčením a alkoholom, zistilo sa vysoké percento žiakov , ktorí ochutnali pivo (45,9 %), víno (32,7 %), resp. tvrdý alkohol (11,4 %). Prvé skúsenosti s fajčením a alkoholom získali žiaci vo veku 9 a 11 rokov. Uvedenú skutočnosť považujeme za závažnú. 32,7% žiakov si myslí, že je vhodné trochu si vypiť a nadmerné pitie alkoholu v rodine vadí 14 žiakom (22,9%).
27,8% žiakov zúčastnených na prieskume spája fajčenie so vzorom mužnosti. Uvedené skutočnosti korelujú s percentuálnym zistením fajčiacich otcov – 40,9% ako i súrodencov a kamarátov – 16,4%. Percento fajčiacich matiek bolo 24,5 %.
Ani jeden žiak z opýtaných, by sa nedal nahovoriť na vyskúšanie marihuany.
Pokiaľ ide o reálne empirické dáta, prekvapivo vysoký bol výskyt skúseností s alkoholom a fajčením u žiakov, na čom sa podieľa aj príklad nás dospelých ako vzorov správania. Napríklad bolo zistené vysoké percento fajčiacich otcov 40,9 % a 56,5 % žiakov zo sledovaného súboru sa stretáva s občasným pitím piva rodičmi. Pri hodnotení výsledkov musíme mať na zreteli, že sledovanú skupinu tvorí veková kategória 10-12 ročných žiakov základnej školy. Podobne existuje evidentný vzťah medzi dnešným fajčením rodičov a starých rodičov a zajtrajším fajčením ich potomstva resp. vzorom v požívaní alkoholu ako legálnej drogy, s požívaním alkoholu mládeže v dospelosti.

Pokračovalo sa v realizácii projektu: „Prevencia chybného držania tela u školských detí“

Sledovali sa intervenčné opatrenia na školách v okrese, priebežne sa kontrolovala ich realizácia a pri zistení nedostatkov boli vyzvaní riaditelia, resp. kompetentné orgány /obce/ na prijatie nápravných opatrení, ktoré majú dať písomne na vedomie RÚVZ so sídlom v Rožňave.
V roku 2008 ohľadne realizácie intervenčných opatrení najviac nedostatkov bolo zistených:
- pri výbere pracovného miesta
- pri správnom sedení žiakov
- v zabránení statického jednostranného zaťaženia žiaka počas hodiny – nezaraďovanie relaxačných cvičení počas vyučovacej hodiny.
Jednotliví riaditelia písomne informovali RÚVZ so sídlom v Rožňave o vykonaných nápravných opatreniach v prípade zistenia nedostatkov v rámci intervenčných opatrení.

Pokračovalo sa v realizácii projektu „ Zdravé deti v zdravých rodinách “.

Úloha sa plní v spolupráci s praktickými lekármi pre deti a dorast, za účelom získania informácií o hodnotách cholesterolu 11 a 17 ročných detí. Určenie hodnoty cholesterolu je súčasťou preventívnych prehliadok u detí v tejto vekovej skupine od roku 2004 na pokyn hlavného odborníka pre pediatriu. Podľa vyjadrenia jednotlivých pediatrov patologické hodnoty cholesterolu neboli zistené. T. č. ťažko sa ťažko vyjadriť, či hodnoty od roku 2004 do roku 2007 majú klesajúcu alebo stúpajúcu tendenciu, nakoľko sa jedná o sledovanie v krátkom časovom intervale. Neboli zistené rozdiely v hodnotách cholesterolu medzi 11 a 17 ročnými deťmi.
V roku 2009 bude riešená II. časť projektu Zdravé deti v zdravých rodinách - Primárna prevencia aterosklerózy v detskom veku. U vybraných 11 a 17 ročných detí bude sledovaná v rámci preventívnych prehliadok hodnota cholesterolu, tlak krvi, rodinná anamnéza.
Retrospektívne bude porovnaná hladina cholesterolu u 11 ročných detí v porovnaní s rokom 2001.

HORE
Facebook RUVZRV