Rieka Slaná

Rieka Slaná je významným vodohospodárskym tokom pretekajúcim územím okresu Rožňava i okresmi Revúca a Rimavská Sobota. Tečie katastrálnym územím viacerých obcí nášho okresu, kde priberá prítoky. Preteká Rožňavskou kotlinou a následne krasovým kaňonom medzi Silickou planinou a Plešivskou planinou.

Zdrojom znečistenia rieky Slaná v lokalite Nižnoslanská Baňa je výpustný objekt, ktorý slúži na odvádzanie vôd zo zatopených banských priestorov ložiska sideritových rúd Nižná Slaná. Na základe výsledkov laboratórnych rozborov vzoriek vôd odobratých zo zdroja znečistenia, vodného toku Slaná nad zdrojom znečistenia a vodného toku Slaná pod zdrojom znečistenia dňa 24.02.2022 možno konštatovať znečistenie rieky Slaná v dotknutom úseku predovšetkým železom, mangánom a niektorými ťažkými kovmi (arzén, nikel). Opatrenia vo veci riešenia znečistenia vodného toku Slaná nariadila pôvodcovi znečistenia (Rudné bane,    š. p., Banská Bystrica) Slovenská inšpekcia životného prostredia na základe záverov zasadnutia pracovnej skupiny konaného dňa 11.03.2022

Na základe dostupných informácií nepredpokladáme negatívne ovplyvnenie kvality zdrojov vody pre hromadné zásobovanie obyvateľov dotknutého územia okresu Rožňava pitnou vodou. Rieka Slaná nie je využívaná ako zdroj vody pre zásobovanie obyvateľov okresu pitnou vodou. Ako zdroje vody pre verejné vodovody v celej južnej časti okresu sú  využívané krasové vody. Zdrojom pitnej vody pre Rožňavský skupinový vodovod sú vrty v krasovej oblasti Slavec, prameň Pistrang a povrchový tok – Súľovský potok. Na tvorbe krasovo-puklinových vôd, ktoré sú odoberané hlbokými vrtmi v katastrálnom území  Slavec, v údolí rieky Slaná, sa podieľajú podzemné vody hydrogeologických štruktúr Plešivskej planiny a Veľkej skaly.

I napriek uvedenému, za účelom získania informácie o dodržaní požiadaviek na zdravotnú bezpečnosť pitnej vody dodávanej do rozvodnej siete Rožňavského skupinového vodovodu, bol dňa 21.03.2022 odbornými zamestnancami tunajšieho orgánu verejného zdravotníctva vykonaný odber vzorky pitnej vody z Čerpacej stanice Slavec (zdroj pitnej vody pre Rožňavský skupinový vodovod). Vzorka bude analyzovaná v rozsahu ukazovateľov úplnej analýzy pitnej vody ustanovených vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 247/2017 Z. z.. Úplná analýza pitnej vody zahŕňa i stanovenie obsahu ťažkých kovov (vrátane arzénu a niklu) i stanovenie rádiologických ukazovateľov.

Na stanovenie rádiologických ukazovateľov budú dňa 23.03.2022 odbornými zamestnnacami tunajšieho orgánu verejného zdravotníctva odobraté vzorky povrchovej vody z vodného toku Slaná.

Na území okresu neevidujeme žiadnu prírodnú povrchovú vodnú plochu so štatútom „voda určená na kúpanie“ ani lokalitu s neorganizovanou rekreáciou s využívaním prírodnej vodnej plochy, kvalita vody na ktorých by mohla byť súčasným stavom rieky Slaná ovplyvnená.