Rozhodnutie dočasné pozastavenie PCR MOM NsP Rožňava

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave (ďalej len „RÚVZ RV“), ako orgán príslušný na vydanie povolenia počas krízovej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poskytovateľoch“) a podľa § 6 ods. 3 písm. aa) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po zistení skutkového a právneho stavu rozhodol takto:

Výrok

žiadosti organizácie Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. , IČO: 36597341 (ďalej len „žiadateľ“), zo dňa 27.3.2023 o dočasné pozastavenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia sa podľa ustanovenia § 18 zákona o poskytovateľoch vyhovuje a poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. IČO 36597341, právna forma Akciová spoločnosť, so sídlom Špitálska 2198/1, 04801 Rožňava, Slovenská republika, štatutárny orgán: člen predstavenstva MUDr. Igor Pramuk, MPH, trvale bytom Kuzmányho 1883/5, 04001 Košice-Staré Mesto, Slovenská republika, podpredseda predstavenstva Ing. Tomáš Valaška, trvale bytom Malá Pažiť 1124/35, 94107 Veľký Kýr, Slovenská republika, člen predstavenstva Ing. Viktor Halíř, trvale bytom J. Horvátha 928/90, 96701 Kremnica, Slovenská republika, predseda predstavenstva MUDr. Radoslav Čuha, MPH, MBA, trvale bytom Ďumbierska 14250/34, 08001 Prešov, Slovenská republika dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia dočasne pozastavuje povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané dňa 19.8.2020 rozhodnutím číslo RÚVZRV-EPI-2020/745-1, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.8.2020.

Povolenie sa dočasne pozastavuje do 31.12.2023.

Toto rozhodnutie sa považuje za doručené a právoplatné jeho zverejnením na webovom sídle RÚVZ RV.

Celé znenie: RÚVZRV/EPI/359/1489/2023