ROZHODNUTIE MOM 1.Rožňavská Pizzeria – ZRUŠENIE PREVÁDZKY MOM

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave (ďalej len „RÚVZ RV“), ako orgán príslušný na vydanie
povolenia počas krízovej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19
spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 19 ods. 4 písm. a) zákona
č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v
zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poskytovateľoch“)
a podľa § 6 ods. 3 písm. ab) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po zistení skutkového a právneho stavu rozhodol takto:
žiadosti organizácie 1. ROŽŇAVSKÁ PIZZERIA, s.r.o., IČO: 51081504 (ďalej len „žiadateľ“), zo dňa 30.6.2021 o zrušenie
povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia sa podľa ustanovenia § 19 zákona o poskytovateľoch vyhovuje a
poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti
1. ROŽŇAVSKÁ PIZZERIA, s.r.o.
IČO 51081504, právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným,
so sídlom Čučmianska 1685/11, 04801 Rožňava, Slovenská republika,
štatutárny orgán:
konateľ Mgr. Ulrika Šéblová, trvale bytom Čučmianska 1685/11, 04801 Rožňava, Slovenská republika,
ruší dňom 30.8.2021 povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia
vydané dňa 12.2.2021 rozhodnutím číslo RÚVZRVEPI-
2021/166-3, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.2.2021,
Toto rozhodnutie sa považuje za doručené a právoplatné jeho zverejnením na webovom sídle RÚVZ RV.

 

Celé znenie: zrusenie_RUVZRV-EPI-2021_166-5