ROZHODNUTIE MOM Bretka – POZASTAVENIE PREVÁDZKY MOM

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave (ďalej len „RÚVZ RV“), ako orgán príslušný na vydanie
povolenia počas krízovej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19
spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 18 ods. 1 písm. a) zákona
č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v
zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poskytovateľoch“)
a podľa § 6 ods. 3 písm. ab) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po zistení skutkového a právneho stavu rozhodol takto:
žiadosti organizácie Obec Bretka, IČO: 00590754 (ďalej len „žiadateľ“), zo dňa 13.7.2021 o dočasné pozastavenie povolenia
na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia sa podľa ustanovenia § 18 zákona o poskytovateľoch vyhovuje a
poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti
Obec Bretka
IČO 00590754, právna forma Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad),
so sídlom 33, 98046 Bretka, Slovenská republika,
štatutárny orgán:
starosta Anna Giczeiová
dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia dočasne pozastavuje
povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia
vydané dňa 20.1.2021 rozhodnutím číslo RÚVZRV-EPI-2021/92-2, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.1.2021.
Povolenie sa dočasne pozastavuje do 30.9.2021.
V čase dočasného pozastavenia povolenia bude zastupovať 85-36597341-A0002: mobilné odberové miesto v mieste
prevádzky -1. poschodie – pri vstupe do pavilónu A, NsP sv. Barbory Rožňava, a.s., Špitálska 2198/1, 04801 Rožňava.
Toto rozhodnutie sa považuje za doručené a právoplatné jeho zverejnením na webovom sídle RÚVZ RV.

 

Celé znenie:rozhodnutie_RUVZRV-EPI-2021_92-4-2