ROZHODNUTIE MOM ČUČMA– POZASTAVENIE PREVÁDZKY MOM

ROZHODNUTIE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave (ďalej len „RÚVZ RV“), ako orgán príslušný na vydanie
povolenia počas krízovej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19
spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 19 ods. 4 písm. a) zákona
č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v
zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poskytovateľoch“)
a podľa § 6 ods. 3 písm. ab) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po zistení skutkového a právneho stavu rozhodol takto:
žiadosti organizácie Obec Čučma, IČO: 00594831 (ďalej len „žiadateľ“), zo dňa 1.7.2021 o dočasné pozastavenie povolenia
na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia sa podľa ustanovenia § 18 zákona o poskytovateľoch vyhovuje a
poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti
Obec Čučma
IČO 00594831, právna forma Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad),
so sídlom 47, 04801 Čučma, Slovenská republika,
štatutárny orgán:
starosta Alexander Szőllős, trvale bytom 244, 04801 Čučma, Slovenská republika,
dňom 6.7.2021 dočasne pozastavuje
povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia
vydané dňa 22.1.2021 rozhodnutím číslo RÚVZRVEPI-
2021/120-2, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.1.2021.
Povolenie sa dočasne pozastavuje do 30.9.2021.
Zastupovanie počas dočasného pozastavenia: MOM Červený kríž Rožňava.
Toto rozhodnutie sa považuje za doručené a právoplatné jeho zverejnením na webovom sídle RÚVZ RV.

 

Celé znenie: rozhodnutie_RUVZRV-EPI-2021_120-4-2