Rozhodnutie MOM DZS RV

ROZHODNUTIE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave (ďalej len „RÚVZ RV“), ako orgán príslušný na vydanie
povolenia počas krízovej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19
spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 15a ods. 1 v spojení s §
11 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských
organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o
poskytovateľoch“) a podľa § 6 ods. 3 písm. ab) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po zistení skutkového a právneho stavu rozhodol
t a k t o:
žiadosti organizácie DZS – M.K.TRANS, s.r.o., IČO: 36588181 (ďalej len „žiadateľ“), zo dňa 22.11.2021 o zmenu povolenia
na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia sa podľa ustanovenia § 15a ods. 1 zákona o poskytovateľoch vyhovuje a v
súlade s ustanovením § 7 ods. 3 písm. a) bod 6. zákona o poskytovateľoch
poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti
DZS – M.K.TRANS, s.r.o.
IČO 36588181, právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným,
so sídlom Staničná 1720/3, 07101 Michalovce, Slovenská republika,
štatutárny orgán:
konateľ PhDr. Mikuláš Koščo
povoľuje dňom nasledujúcim po doručení tohto rozhodnutia
prevádzkovať zdravotnícke zariadenia:
85-36588181-A0001: mobilné odberové miesto
s miestom prevádzkovania Antigénové testovanie COVID-19, Zimný štadión, Štítnická 261/13, 04801 Rožňava
85-36588181-A0002: mobilné odberové miesto
s miestom prevádzkovania RT-PCR testovanie COVID-19, Zimný štadión, Štítnická 261/13, 04801 Rožňava
Držiteľovi povolenia sa súčasne ruší povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané dňa 27.1.2021
rozhodnutím číslo RÚVZRV-EPI-2021/137-2, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.1.2021.
Toto rozhodnutie sa považuje za doručené a právoplatné jeho zverejnením na webovom sídle RÚVZ RV.

 

Celé znenie: rozhodnutie_RUVZRV-EPI-2021_972-4