ROZHODNUTIE MOM Gemerská Poloma – POZASTAVENIE PREVÁDZKY MOM

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave (ďalej len „RÚVZ RV“), ako orgán príslušný na vydanie
povolenia počas krízovej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19
spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 18 ods. 1 písm. a) zákona
č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v
zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poskytovateľoch“)
a podľa § 6 ods. 3 písm. ab) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po zistení skutkového a právneho stavu rozhodol takto:
žiadosti organizácie Obec Gemerská Poloma, IČO: 00328227 (ďalej len „žiadateľ“), zo dňa 14.7.2021 o dočasné
pozastavenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia sa podľa ustanovenia § 18 zákona o poskytovateľoch
vyhovuje a
poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti
Obec Gemerská Poloma
IČO 00328227, právna forma Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad),
so sídlom Námestie SNP 211/8, 04922 Gemerská Poloma, Slovenská republika,
štatutárny orgán:
starosta Lillian Bronďošová
dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia dočasne pozastavuje
povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia
vydané dňa 20.1.2021 rozhodnutím číslo RÚVZRV-EPI-2021/86-2, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.1.2021.
Povolenie sa dočasne pozastavuje do 31.8.2021.
Zastupuje 85-36597341-A0002: mobilné odberové miesto pri vstupe do pavilónu A, NsP sv. Barbory Rožňava, a.s.,
Špitálska 2198/1, 04801 Rožňava.
Toto rozhodnutie sa považuje za doručené a právoplatné jeho zverejnením na webovom sídle RÚVZ RV.

 

Celé znenie: rozhodnutie_RUVZRV-EPI-2021_86-4-2