ROZHODNUTIE MOM Henckovce – POZASTAVENIE PREVÁDZKY MOM

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave (ďalej len „RÚVZ RV“), ako orgán príslušný na vydanie
povolenia počas krízovej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19
spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 18 ods. 1 písm. a) zákona
č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v
zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poskytovateľoch“)
a podľa § 6 ods. 3 písm. ab) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po zistení skutkového a právneho stavu rozhodol takto:
žiadosti organizácie Obec Henckovce, IČO: 00328278 (ďalej len „žiadateľ“), zo dňa 9.7.2021 o dočasné pozastavenie
povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia sa podľa ustanovenia § 18 zákona o poskytovateľoch vyhovuje a
poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti
Obec Henckovce
IČO 00328278, právna forma Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad),
so sídlom 60, 04923 Henckovce, Slovenská republika,
štatutárny orgán:
starosta Viera Nemcová
dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia dočasne pozastavuje
povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia
vydané dňa 20.1.2021 rozhodnutím číslo RÚVZRVEPI-
2021/103-2, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.1.2021.
Povolenie sa dočasne pozastavuje do 31.12.2021.
Zastupuje 85-00416240-A0001: mobilné odberové miesto, Pionierov 634/8, 04801 Rožňava.
Toto rozhodnutie sa považuje za doručené a právoplatné jeho zverejnením na webovom sídle RÚVZ RV.

 

Celé znenie: rozhodnutie_RUVZRV-EPI-2021_103-5-2