ROZHODNUTIE MOM HONCE– POZASTAVENIE PREVÁDZKY MOM

ROZHODNUTIE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave (ďalej len „RÚVZ RV“), ako orgán príslušný na vydanie
povolenia počas krízovej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19
spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 19 ods. 4 písm. a) zákona
č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v
zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poskytovateľoch“)
a podľa § 6 ods. 3 písm. ab) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po zistení skutkového a právneho stavu rozhodol takto:
žiadosti organizácie Obec Honce, IČO: 00328286 (ďalej len „žiadateľ“), zo dňa 17.6.2021 o dočasné pozastavenie povolenia
na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia sa podľa ustanovenia § 18 zákona o poskytovateľoch vyhovuje a
poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti
Obec Honce
IČO 00328286, právna forma Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad),
so sídlom 54, 04932 Honce, Slovenská republika,
štatutárny orgán:
starosta Mgr. Robert Hlaváč, trvale bytom 148, 04932 Honce, Slovenská republika,
dňom 22.6.2021 dočasne pozastavuje
povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia
vydané dňa 20.1.2021 rozhodnutím číslo RÚVZRVEPI-
2021/104-2, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.1.2021.
Povolenie sa dočasne pozastavuje do 31.8.2021.
Zastupovanie počas dočasného pozastavenia : MOM NsP sv. Barbory Rožňava, a.s.
Toto rozhodnutie sa považuje za doručené a právoplatné jeho zverejnením na webovom sídle RÚVZ RV.

celé znenie: rozhodnutie_RUVZRV-EPI-2021_104-4-2