ROZHODNUTIE MOM IVIMED s.r.o. – ZRUŠENIE PREVÁDZKY MOM

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave (ďalej len „RÚVZ RV“), ako orgán príslušný na vydanie
povolenia počas krízovej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19
spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 19 ods. 4 písm. a) zákona
č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v
zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poskytovateľoch“)
a podľa § 6 ods. 3 písm. ab) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po zistení skutkového a právneho stavu rozhodol takto:
žiadosti organizácie IVIMED s.r.o., IČO: 35909609 (ďalej len „žiadateľ“), zo dňa 6.7.2021 o zrušenie povolenia na
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia sa podľa ustanovenia § 19 zákona o poskytovateľoch vyhovuje a
poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti
IVIMED s.r.o.
IČO 35909609, právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným,
so sídlom Družstevná 479/4, 98201 Tornaľa, Slovenská republika,
štatutárny orgán:
konateľ MUDr. Peter Pinzík
ruší povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia
vydané dňa 28.1.2021 rozhodnutím číslo RÚVZRV-EPI-2021/70-3, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.1.2021,
Toto rozhodnutie sa považuje za doručené a právoplatné jeho zverejnením na webovom sídle RÚVZ RV.

 

Celé znenie: zrusenie_RUVZRV-EPI-2021_70-5-2