ROZHODNUTIE MOM OCHRANA ZDRAVIA, s.r.o. – ZRUŠENIE PREVÁDZKY MOM

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave (ďalej len „RÚVZ RV“), ako orgán príslušný na vydanie
povolenia počas krízovej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19
spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 19 ods. 4 písm. a) zákona
č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v
zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poskytovateľoch“)
a podľa § 6 ods. 3 písm. ab) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po zistení skutkového a právneho stavu rozhodol takto:
žiadosti organizácie OCHRANA ZDRAVIA, s.r.o., IČO: 36620734 (ďalej len „žiadateľ“), zo dňa 15.7.2021 o zrušenie
povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia sa podľa ustanovenia § 19 zákona o poskytovateľoch vyhovuje a
poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti
OCHRANA ZDRAVIA, s.r.o.
IČO 36620734, právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným,
so sídlom Poštová 1038/11, 98201 Tornaľa, Slovenská republika,
štatutárny orgán:
konateľ Ing. Ondrej Slezák,
ruší povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia
vydané dňa 10.12.2020 rozhodnutím číslo RÚVZRVEPI-
2020/1137-4, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.12.2020,
Toto rozhodnutie sa považuje za doručené a právoplatné jeho zverejnením na webovom sídle RÚVZ RV.

 

Celé znenie: zrusenie_RUVZRV-EPI-2021_696-2