Rozhodnutie MOM PCR – SČK RV

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave (ďalej len „RÚVZ RV“), ako orgán príslušný na vydanie
povolenia počas krízovej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19
spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 15a ods. 1 v spojení s §
11 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských
organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o
poskytovateľoch“) a podľa § 6 ods. 3 písm. ab) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po zistení skutkového a právneho stavu rozhodol
t a k t o:
žiadosti organizácie Slovenský Červený kríž, územný spolok Rožňava, IČO: 00416240 (ďalej len „žiadateľ“), zo dňa
19.7.2021 o zmenu povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia sa podľa ustanovenia § 15a ods. 1 zákona o
poskytovateľoch vyhovuje a v súlade s ustanovením § 7 ods. 3 písm. a) bod 6. zákona o poskytovateľoch
poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti
Slovenský Červený kríž, územný spolok Rožňava
IČO 00416240, právna forma Nezisková organizácia,
so sídlom Pionierov 634/8, 04801 Rožňava, Slovenská republika,
štatutárny orgán:
riaditeľ Norbert Smolko,

 

Celé znenie:rozhodnutie_RUVZRV-EPI-2021_738-4-2