Rozhodnutie – MOM SlovakTransLine s.r.o.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave (ďalej len „RÚVZ RV“), ako orgán príslušný na vydanie
povolenia počas krízovej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19
spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 15a ods. 1 v spojení s §
11 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských
organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o
poskytovateľoch“) a podľa § 6 ods. 3 písm. ab) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po zistení skutkového a právneho stavu rozhodol
t a k t o:
žiadosti organizácie SlovakTransLine, s.r.o., IČO: 44436858 (ďalej len „žiadateľ“), zo dňa 17.3.2022 o vydanie povolenia
na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia sa podľa ustanovenia § 15a ods. 1 zákona o poskytovateľoch vyhovuje a v
súlade s ustanovením § 7 ods. 3 písm. a) bod 6. zákona o poskytovateľoch
žiadateľovi
SlovakTransLine, s.r.o.
IČO 44436858, právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným,
so sídlom Staničná 1720/3, 07101 Michalovce, Slovenská republika,
štatutárny orgán:
konateľ Ing. Matúš Koščo,
konateľ PhDr. Mikuláš Koščo,
povoľuje dňom nasledujúcim po doručení tohto rozhodnutia
prevádzkovať zdravotnícke zariadenie:
85-44436858-A0001: mobilné odberové miesto
s miestom prevádzkovania Antigénové testovanie COVID-19, parcela č. 1736/3, Košická, 04801 Rožňava
Toto rozhodnutie sa považuje za doručené jeho zverejnením na webovom sídle RÚVZ RV.

 

Celé znenie: rozhodnutie_RUVZRV-EPI-2022_582-4