ROZHODNUTIE MOM Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN – ZRUŠENIE PREVÁDZKY MOM

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave (ďalej len „RÚVZ RV“), ako orgán príslušný na vydanie
povolenia počas krízovej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19
spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 19 ods. 4 písm. a) zákona
č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v
zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poskytovateľoch“)
a podľa § 6 ods. 3 písm. ab) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po zistení skutkového a právneho stavu rozhodol takto:
žiadosti organizácie Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN, IČO: 31936415 (ďalej len „žiadateľ“), zo
dňa 28.7.2021 o zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia sa podľa ustanovenia § 19 zákona o
poskytovateľoch vyhovuje a
poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN
IČO 31936415, právna forma Príspevková organizácia,
so sídlom Gen. Miloša Vesela 88/21, 03401 Ružomberok, Slovenská republika,
štatutárny orgán:
riaditeľ MUDr. Robert Rusnák, PhD., trvale bytom Klačno 4988/17, 03401 Ružomberok, Slovenská republika,
ruší dňom 28.9.2021 povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia
vydané dňa 8.12.2020 rozhodnutím číslo RÚVZRVEPI-
2020/1156-2, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.12.2020,
Toto rozhodnutie sa považuje za doručené a právoplatné jeho zverejnením na webovom sídle RÚVZ RV.

 

Celé znenie:zrusenie_RUVZRV-EPI-2021_704-2