ROZHODNUTIE O POVOLENÍ NA PREVÁDZKOVANIE MOM AG – GH Medical s.r.o.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave (ďalej len „RÚVZ RV“), ako orgán príslušný na vydanie
povolenia počas krízovej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19
spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 15a ods. 1 v spojení s §
11 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských
organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o
poskytovateľoch“) a podľa § 6 ods. 3 písm. ab) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po zistení skutkového a právneho stavu rozhodol
t a k t o:
žiadosti organizácie GH Medical s.r.o., IČO: 50676474 (ďalej len „žiadateľ“), zo dňa 28.1.2021 o vydanie povolenia na
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia sa podľa ustanovenia § 15a ods. 1 zákona o poskytovateľoch vyhovuje a v súlade
s ustanovením § 7 ods. 3 písm. a) bod 6. zákona o poskytovateľoch
žiadateľovi
GH Medical s.r.o.
IČO 50676474, právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným,
so sídlom Čapajevova 171/8, 04011 Košice-Západ, Slovenská republika,
štatutárny orgán:
konateľ MUDr. Tomáš Gajdzik, trvale bytom Slanská 204/13, 09412 Vechec, Slovenská republika,
konateľ MUDr. Ivana Haková, trvale bytom Lupkovská 1552/2, 04022 Košice-Dargov.hrdinov, Slovenská republika,
konateľ Mgr. Peter Drenčák, trvale bytom Varšavská 2495/25, 04013 Košice-Sídl.Ťahanovce, Slovenská republika,
povoľuje dňom nasledujúcim po doručení tohto rozhodnutia
prevádzkovať zdravotnícke zariadenie:
85-50676474-A0001: mobilné odberové miesto
s miestom prevádzkovania Antigénové testovanie COVID-19, Multifunkčná telocvičňa Gymnázia P.J.Šafárika –
P.J.Šafárik Gimnázium, Štítnická 212/32, 04801 Rožňava
Toto rozhodnutie sa považuje za doručené jeho zverejnením na webovom sídle RÚVZ RV.

 

Celé rozhodnutie: rozhodnutie_RUVZRV-EPI-2021_143-3 (1)