ROZHODNUTIE O POVOLENÍ NA PREVÁDZKOVANIE MOM AG – NsP sv. Barbory Rožňava

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave (ďalej len „RÚVZ RV“), ako orgán príslušný na vydanie
povolenia počas krízovej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19
spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 15a ods. 1 v spojení s §
11 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských
organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o
poskytovateľoch“) a podľa § 6 ods. 3 písm. ab) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po zistení skutkového a právneho stavu rozhodol
t a k t o:
žiadosti organizácie Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s., IČO: 36597341 (ďalej len „žiadateľ“), zo dňa
22.1.2021 o vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia sa podľa ustanovenia § 15a ods. 1 zákona o
poskytovateľoch vyhovuje a v súlade s ustanovením § 7 ods. 3 písm. a) bod 6. zákona o poskytovateľoch
žiadateľovi
Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.
IČO 36597341, právna forma: Akciová spoločnosť,
so sídlom Špitálska 2198/1, 04801 Rožňava, Slovenská republika,
štatutárny orgán:
predseda predstavenstva MUDr. Vladimír Dvorový, MPH, trvale bytom Tichá 2265/6, 07501 Trebišov, Slovenská
republika,
člen predstavenstva MUDr. Dušan Suchý, trvale bytom Budovateľská 92, 05801 Poprad, Slovenská republika,
člen predstavenstva MUDr. Igor Pramuk, MPH, trvale bytom Kuzmányho 5, 04001 Košice-Staré Mesto, Slovenská
republika,
podpredseda predstavenstva Ing. Tomáš Valaška, trvale bytom Malá Pažiť 1124/35, 94107 Veľký Kýr, Slovenská
republika,
povoľuje dňom nasledujúcim po doručení tohto rozhodnutia
prevádzkovať zdravotnícke zariadenie:
85-36597341-A0002: mobilné odberové miesto
s miestom prevádzkovania -1. poschodie pavilónu A, NsP sv. Barbory Rožňava, a.s., Špitálska 2198/1, 04801 Rožňava
Toto rozhodnutie sa považuje za doručené jeho zverejnením na webovom sídle RÚVZ RV.

 

Celé rozhodnutie: rozhodnutie_RUVZRV-EPI-2021_138-2-6