ROZHODNUTIE O POVOLENÍ NA PREVÁDZKOVANIE MOM – Námestie Baníkov 275/2, Rožňava

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave (ďalej len „RÚVZ RV“), ako orgán príslušný na vydanie
povolenia počas krízovej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19
spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 15a ods. 1 v spojení s §
11 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských
organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o
poskytovateľoch“) a podľa § 6 ods. 3 písm. ab) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po zistení skutkového a právneho stavu rozhodol
t a k t o:
žiadosti organizácie 1. ROŽŇAVSKÁ PIZZERIA, s.r.o., IČO: 51081504 (ďalej len „žiadateľ“), zo dňa 11.2.2021 o vydanie
povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia sa podľa ustanovenia § 15a ods. 1 zákona o poskytovateľoch
vyhovuje a v súlade s ustanovením § 7 ods. 3 písm. a) bod 6. zákona o poskytovateľoch
žiadateľovi
1. ROŽŇAVSKÁ PIZZERIA, s.r.o.
IČO 51081504, právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným,
so sídlom Čučmianska 1685/11, 04801 Rožňava, Slovenská republika,
štatutárny orgán:
konateľ Mgr. Ulrika Šéblová, trvale bytom Čučmianska 1685/11, 04801 Rožňava, Slovenská republika,
povoľuje dňom nasledujúcim po doručení tohto rozhodnutia
prevádzkovať zdravotnícke zariadenie:
85-51081504-A0001: mobilné odberové miesto
s miestom prevádzkovania Antigénové testovanie COVID-19, Námestie baníkov 275/2, 04801 Rožňava
Toto rozhodnutie sa považuje za doručené jeho zverejnením na webovom sídle RÚVZ RV.

 

Celé rozhodnutie: rozhodnutie_RUVZRV-EPI-2021_166-3-3