ROZHODNUTIE O POVOLENÍ NA PREVÁDZKOVANIE MOM – Obec Rozložná

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave (ďalej len „RÚVZ RV“), ako orgán príslušný na vydanie
povolenia počas krízovej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19
spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 15a ods. 1 v spojení s §
11 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských
organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o
poskytovateľoch“) a podľa § 6 ods. 3 písm. ab) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po zistení skutkového a právneho stavu rozhodol
t a k t o:
žiadosti organizácie Obec Rozložná, IČO: 00328740 (ďalej len „žiadateľ“), zo dňa 5.2.2021 o vydanie povolenia na
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia sa podľa ustanovenia § 15a ods. 1 zákona o poskytovateľoch vyhovuje a v súlade
s ustanovením § 7 ods. 3 písm. a) bod 6. zákona o poskytovateľoch
žiadateľovi
Obec Rozložná
IČO 00328740, právna forma: Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad),
so sídlom 80, 04932 Rozložná, Slovenská republika,
štatutárny orgán:
starosta Viktor Vápeník, trvale bytom 22, 04932 Rozložná, Slovenská republika,
povoľuje dňom nasledujúcim po doručení tohto rozhodnutia
prevádzkovať zdravotnícke zariadenie:
85-00328740-A0001: mobilné odberové miesto
s miestom prevádzkovania Antigénové testovanie COVID-19, Budova kultúrneho domu, 80, 04932 Rozložná
Toto rozhodnutie sa považuje za doručené jeho zverejnením na webovom sídle RÚVZ RV.

 

Celé rozhodnutie: rozhodnutie_RUVZRV-EPI-2021_160-3-2