ROZHODNUTIE o vytvorení mobilného odberového miesta – Červený kríž

ROZHODNUTIE

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave (ďalej len „RÚVZ RV“), ako orgán príslušný na vydaniepovolenia počas krízovej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19  spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 15a ods. 1 v spojení s § 11 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poskytovateľoch“) a podľa § 6 ods. 3 písm. ab) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po zistení skutkového a právneho stavu rozhodol t a k t o:


 žiadosti

organizácie Slovenský Červený kríž, územný spolok Rožňava, IČO: 00416240 (ďalej len „žiadateľ“), zo dňa 12.11.2020 o vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia sa podľa ustanovenia § 15a ods. 1 zákona o poskytovateľoch vyhovuje a v súlade s ustanovením § 7 ods. 3 písm. a) bod 6. zákona o poskytovateľoch žiadateľovi Slovenský Červený kríž, územný spolok Rožňava IČO 00416240, právna forma: Nezisková organizácia, so sídlom Pionierov 634/8, 04801 Rožňava, Slovenská republika,

Celé rozhodnutie_RUVZRV-EPI-2020_1087-4