ROZHODNUTIE o vytvorení mobilného odberového miesta – Dobšiná

ROZHODNUTIE

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave (ďalej len „RÚVZ RV“), ako orgán príslušný na vydanie
povolenia počas krízovej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19
spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 15a ods. 1 v spojení s §
11 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských
organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o
poskytovateľoch“) a podľa § 6 ods. 3 písm. ab) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po zistení skutkového a právneho stavu rozhodol
t a k t o:

 žiadosti organizácie OCHRANA ZDRAVIA, s.r.o., IČO: 36620734 (ďalej len „žiadateľ“), zo dňa 1.12.2020 o vydanie
povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia sa podľa ustanovenia § 15a ods. 1 zákona o poskytovateľoch
vyhovuje a v súlade s ustanovením § 7 ods. 3 písm. a) bod 6. zákona o poskytovateľoch

žiadateľovi

OCHRANA ZDRAVIA, s.r.o.
IČO 36620734, právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným,
so sídlom Poštová 1038/11, 98201 Tornaľa, Slovenská republika,
štatutárny orgán:
konateľ
Ing. Ondrej Slezák, trvale bytom Pri Majeri 1275/5, 98201 Tornaľa, Slovenská republika,

povoľuje dňom nasledujúcim po doručení tohto rozhodnutia

prevádzkovať zdravotnícke zariadenie:
85-36620734-A0001: mobilné odberové miesto
s miestom prevádzkovania Hnilecká 917/3, 04925 Dobšiná

Celé rozhodnutie RUVZRV-EPI-2020_1137-4