ROZHODNUTIE o vytvorení mobilného odberového miesta – Krásnohorské podhradie

ROZHODNUTIE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave (ďalej len „RÚVZ RV“), ako orgán príslušný na vydanie
povolenia počas krízovej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19
spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 15a ods. 1 v spojení s §
11 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských
organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o
poskytovateľoch“) a podľa § 6 ods. 3 písm. ab) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po zistení skutkového a právneho stavu rozhodol
t a k t o:
žiadosti organizácie Základná škola Krásnohorské Podhradie, IČO: 35543710 (ďalej len „žiadateľ“), zo dňa 7.1.2021
o vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia sa podľa ustanovenia § 15a ods. 1 zákona o
poskytovateľoch vyhovuje a v súlade s ustanovením § 7 ods. 3 písm. a) bod 6. zákona o poskytovateľoch
žiadateľovi
Základná škola Krásnohorské Podhradie
IČO 35543710, právna forma: Rozpočtová organizácia,
so sídlom Pokroková 199/2, 04941 Krásnohorské Podhradie, Slovenská republika,
štatutárny orgán:
riaditeľ Mgr. Ladislav Mikula, trvale bytom Osloboditeľov 299/87, 04941 Krásnohorské Podhradie, Slovenská
republika,
povoľuje dňom nasledujúcim po doručení tohto rozhodnutia
prevádzkovať zdravotnícke zariadenie:
85-35543710-A0001: mobilné odberové miesto
s miestom prevádzkovania Antigénové testovanie COVID-19, Základná škola Krásnohorské Podhradie, Pokroková 199/2,
04941 Krásnohorské Podhradie
Toto rozhodnutie sa považuje za doručené jeho zverejnením na webovom sídle RÚVZ RV.

Celé rozhodnutie_RUVZRV-EPI-2021_21-2