ROZHODNUTIE o vytvorení mobilného odberového miesta – Slavošovce

ROZHODNUTIE

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave (ďalej len „RÚVZ RV“), ako orgán príslušný na vydanie
povolenia počas krízovej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19
spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 15a ods. 1 v spojení s §
11 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských
organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o
poskytovateľoch“) a podľa § 6 ods. 3 písm. ab) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po zistení skutkového a právneho stavu rozhodol
t a k t o:
žiadosti organizácie Obec Slavošovce, IČO: 00328847 (ďalej len „žiadateľ“), zo dňa 22.12.2020 o vydanie povolenia na
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia sa podľa ustanovenia § 15a ods. 1 zákona o poskytovateľoch vyhovuje a v súlade
s ustanovením § 7 ods. 3 písm. a) bod 6. zákona o poskytovateľoch
žiadateľovi
Obec Slavošovce
IČO 00328847, právna forma: Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad),
so sídlom 113, 04936 Slavošovce, Slovenská republika,
štatutárny orgán:
starosta Ing. Štefan Bašták, trvale bytom 279, 04936 Slavošovce, Slovenská republika,
povoľuje dňom nasledujúcim po doručení tohto rozhodnutia
prevádzkovať zdravotnícke zariadenie:
85-00328847-A0001: mobilné odberové miesto
s miestom prevádzkovania Antigénové testovanie COVID-19, 130, 04936 Slavošovce
Toto rozhodnutie sa považuje za doručené jeho zverejnením na webovom sídle RÚVZ RV

Celé rozhodnutie_RUVZRV-EPI-2020_1200-3