ROZHODNUTIE o vytvorení mobilného odberového miesta – Vojenský útvar

ROZHODNUTIE

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave (ďalej len „RÚVZ RV“), ako orgán príslušný na vydanie
povolenia počas krízovej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19
spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 15a ods. 1 v spojení s §
11 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských
organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o
poskytovateľoch“) a podľa § 6 ods. 3 písm. ab) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po zistení skutkového a právneho stavu rozhodol
t a k t o:

žiadosti organizácie Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN, IČO: 31936415 (ďalej len „žiadateľ“), zo dňa
8.12.2020 o vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia sa podľa ustanovenia § 15a ods. 1 zákona o
poskytovateľoch vyhovuje a v súlade s ustanovením § 7 ods. 3 písm. a) bod 6. zákona o poskytovateľoch

žiadateľovi

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN
IČO 31936415, právna forma: Príspevková organizácia,
so sídlom Gen. Miloša Vesela 88/21, 03426 Ružomberok, Slovenská republika,
štatutárny orgán: riaditeľ MUDr. Vladimír Lengvarský, trvale bytom 293, 03483 Ivachnová, Slovenská republika,

povoľuje dňom nasledujúcim po doručení tohto rozhodnutia

prevádzkovať zdravotnícke zariadenie:
85-31936415-A0001: mobilné odberové miesto
s miestom prevádzkovania Vojenský útvar, Šafárikova 467/109, 04801 Rožňava

Celé rozhodnutie_RUVZRV-EPI-2020_1156-2