ROZHODNUTIE o vytvorení mobilného odberového miesta

ROZHODNUTIE

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave (ďalej len „RÚVZ RV“), ako orgán príslušný na vydanie
rozhodnutia v súvislosti s krízovou situáciou v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia
COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 6 ods. 8 zákona
č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“), rozhodol takto:


poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti  Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.  nariaďuje vytvoriť zdravotnícke zariadenie: 85-36597341-A0001: mobilné odberové miesto s miesto prevádzkovania  infektologická ambulancia, Nemocnica Rožňava, Špitálska 2198/1, 04801 Rožňava


Celé Rozhodnutie_RÚVZRV-EPI-2020_745-1