Rozhodnutie o zrušení MOM AdNa s.r.o.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave (ďalej len „RÚVZ RV“), ako orgán príslušný na vydanie
povolenia počas krízovej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19
spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 19 ods. 4 písm. a) zákona
č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v
zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poskytovateľoch“)
a podľa § 6 ods. 3 písm. ab) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po zistení skutkového a právneho stavu rozhodol takto:
žiadosti organizácie AdNa, s.r.o., IČO: 51408783 (ďalej len „žiadateľ“), zo dňa 22.9.2021 o zrušenie povolenia na
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia sa podľa ustanovenia § 19 zákona o poskytovateľoch vyhovuje a
poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti
AdNa, s.r.o.
IČO 51408783, právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným,
so sídlom Krivá 2986/17, 04001 Košice – mestská časť Juh, Slovenská republika,
štatutárny orgán:
konateľ MUDr. Pavel Staško, MHA, PhD.,
ruší dňom 30.11.2021 povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia
vydané dňa 29.1.2021 rozhodnutím číslo RÚVZRV-EPI-2021/142-3, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 2.2.2021.
Toto rozhodnutie sa považuje za doručené a právoplatné jeho zverejnením na webovom sídle RÚVZ RV.

 

Celé znenie: zrusenie_RUVZRV-EPI-2021_142-5