Rozhodnutie zrušenie MOM Edelényska 1992/7 RV

ROZHODNUTIE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave (ďalej len „RÚVZ RV“), ako orgán príslušný na vydanie
povolenia počas krízovej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19
spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 19 ods. 4 písm. a) zákona
č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v
zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poskytovateľoch“)
a podľa § 6 ods. 3 písm. ab) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po zistení skutkového a právneho stavu rozhodol takto:
žiadosti fyzickej osoby Bc. Viliam Greksa, IČO: 46011935 (ďalej len „žiadateľ“), zo dňa 19.9.2022 o zrušenie povolenia
na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia sa podľa ustanovenia § 19 zákona o poskytovateľoch vyhovuje a
poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti
Bc. Viliam Greksa
IČO 46011935,
právna forma Slobodné povolanie-fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona,
štátne občianstvo Slovenská republika,
ruší povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia
vydané dňa 20.10.2021 rozhodnutím číslo RÚVZRVEPI-2021/873-5, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.10.2021.
Toto rozhodnutie sa považuje za doručené a právoplatné jeho zverejnením na webovom sídle RÚVZ RV.

Celé znenie: RZrusenie_RUVZ-EPI-2022_989-2