Rozhodnutie zrušenie MOM Obec Štítnik

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave (ďalej len „RÚVZ RV“), ako orgán príslušný na vydanie
povolenia počas krízovej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19
spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 19 ods. 4 písm. a) zákona
č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v
zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poskytovateľoch“)
a podľa § 6 ods. 3 písm. ab) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po zistení skutkového a právneho stavu rozhodol
takto:
žiadosti organizácie Obec Štítnik, IČO: 00328871 (ďalej len „žiadateľ“), zo dňa 7.4.2022 o zrušenie povolenia na
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia sa podľa ustanovenia § 19 zákona o poskytovateľoch vyhovuje a
poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti
Obec Štítnik
IČO 00328871, právna forma Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad),
so sídlom Námestie 1. mája 167/10, 04932 Štítnik, Slovenská republika,
štatutárny orgán:
starosta Ladislav Belányi,
ruší povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia
vydané dňa 15.1.2021 rozhodnutím číslo RÚVZRV-EPI-2021/59-2, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.1.2021.
Toto rozhodnutie sa považuje za doručené a právoplatné jeho zverejnením na webovom sídle RÚVZ RV.

 

Celé znenie: zrusenie_RUVZRV-EPI-2022_631-2-2