Rozhodnutie zrušenie MOM Roštár

ROZHODNUTIE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave (ďalej len „RÚVZ RV“), ako orgán príslušný na vydanie
povolenia počas krízovej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19
spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 19 ods. 4 písm. a) zákona
č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v
zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poskytovateľoch“)
a podľa § 6 ods. 3 písm. aa) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po zistení skutkového a právneho stavu rozhodol takto:
žiadosti organizácie Obec Roštár, IČO: 00328731 (ďalej len „žiadateľ“), zo dňa 16.6.2023 o zrušenie povolenia na
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia sa podľa ustanovenia § 19 zákona o poskytovateľoch vyhovuje a
poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti
Obec Roštár
IČO 00328731, právna forma Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad),
so sídlom 101, 04935 Roštár, Slovenská republika,
štatutárny orgán:
starosta Mgr. Andrej Lalik,
ruší povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia
vydané dňa 21.1.2021 rozhodnutím číslo RÚVZRV-EPI-2021/112-2, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.1.2021.
Toto rozhodnutie sa považuje za doručené a právoplatné jeho zverejnením na webovom sídle RÚVZ RV.

 

Celé rozhodnutie :zrusenie_RUVZRV_EPI_573_3016_2023