Rožňavský veľtrh pre seniorov – 4. ročník

Rožňavský veľtrh pre seniorov

 

 

17.10.2019 sa v priestoroch Historickej radnice mesta Rožňava uskutočnil štvrtý ročník Rožňavského veľtrhu pre seniorov. Aj keď slovo „veľtrh“ vzbudzuje dojem, že na toto podujatie môžu prísť len tí, ktorí majú veľa peňazí, opak je pravdou. Tovaru (informácií) bolo mnoho, ale nik neminul ani jeden cent. Jedným z hlavných cieľov podujatia bolo vytvorenie priestoru pre samotných seniorov, kde by získali aktuálne a overené informácie z bio-psycho-sociálno-spirituálnej oblasti. Ďalším cieľom bolo vytvorenie siete a kontaktov medzi jednotlivými organizáciami, ktoré sa problémami seniorov zaoberajú a vedia im byť nápomocní.

Hlavnými organizátormi podujatia boli Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, Mesto Rožňava a Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Rožňave. Program, konzultačné a sprievodné aktivity veľtrhu boli zostavené tak, aby seniori v jednotlivých informačných blokoch a počas sprievodných a konzultačných aktivít získali informácie z oblasti uspokojovania fyzických, psychických, sociálnych a spirituálnych potrieb.

Vzdelávacia časť programu podujatia prebiehala v sále a sprievodné a konzultačné aktivity sa realizovali v priľahlých priestoroch. Rožňavský veľtrh pre seniorov otvoril klavírnou skladbou známy hudobník Arpád Farkaš zo Základnej umeleckej školy v Rožňave. Prítomných seniorov pozdravili Mgr. Jozef Varga – poverený zastupovaním regionálneho hygienika Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, pán Michal Domik – primátor mesta Rožňava a Mgr. Ladislav Fábian – predseda Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Rožňave. Po príhovoroch detská ľudová hudba Lúčka zo Základnej umeleckej školy v Rožňave navodila mimoriadne príjemnú a veselú atmosféru.

Odborníci seniorom prednášali na rôzne témy (Oživovanie, Sociálne služby v pôsobnosti mesta Rožňava, Aktívni v každom veku, Zneužívanie a páchanie násilia na senioroch, Môžem sa obrátiť na psychológa?, Cvičenie pre zachovanie zdravia, Celoslovenské opatrenia na úseku ochrany seniorov pred špecifickou trestnou činnosťou páchanou na senioroch, Základy dedičského práva a Charita v pomoci seniorom).

Odborníci v rámci všetkých prednesených tém a tiež v oblasti poskytovania sociálnych služieb (Slovenský červený kríž v Rožňave, Ústredie diakonie RKC v Komárne), uspokojovania spirituálnych potrieb (Rímsko-katolícka cirkev v Rožňave, Evanjelická cirkev a.v. vyznania v Rožňave, zástupca za Reformovanú kresťanskú cirkev sa nezúčastnil), voľnočasových aktivít pre seniorov (Denné centrum Rožňava), používania inkontinenčných pomôcok (Essity Slovakia s.r.o.) a tiež v oblasti mobility seniora (Elektrovozíky s.r.o.) mali účastníci veľtrhu možnosť diskusie, individuálnej konzultácie a poradenstva. Sprievodné aktivity boli súčasťou veľtrhu a bol o ne už tradične veľký záujem. Zabezpečovali ich Stredná zdravotnícka škola v Rožňave (meranie krvného tlaku, pulzu, hmotnosti, telesných tukov a svalov, masáž šije a horných končatín), Stredná odborná škola obchodu a služieb v Rožňave (strihanie vlasov a úprava účesu), Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave (ponuka kníh a aktivít) a Združenie gemerských remeselníkov  v Krásnohorskej Dlhej Lúke (ukážky tvorivosti).

Na podujatí bolo spolu prítomných 150 účastníkov – seniorov, študentov a odborníkov z jednotlivých oblastí. Novinkou podujatia bolo občerstvenie pre každého účastníka  (zabezpečilo Mesto Rožňava) a tiež aj možnosť vyhrať jednu zo 14 cien v tombole. Ceny do tomboly venovali:  Elektrovozíky s.r.o., Essity Slovakia s.r.o., Združenie gemerských remeselníkov a Jednota dôchodcov Slovenska.  Tombolový lístok získal každý senior za účasť na podujatí. Každým rokom sa zvyšuje povedomie o tomto podujatí a aj počet účastníkov mierne stúpa. Veríme, že aj vďaka pozitívnemu hodnoteniu podujatia a spätnej väzbe  od samotných seniorov (výsledky sú uvedené v prílohe) dokážeme v ďalších ročníkoch zlepšiť nielen kvantitu ale predovšetkým kvalitu tohto veľtrhu.

Na netradičnom veľtrhu sa nepredávalo a nekupovalo za peniaze, tovarom boli informácie a služby a platilo sa úsmevom a poďakovaním. A ak si len jeden senior „kúpil“ na veľtrhu novú informáciu, ktorá jemu a jeho blízkym pomôže prežiť starobu bezpečnejšie, krajšie a dôstojnejšie, myslíme si, že toto podujatie malo zmysel. Seniorom, ťažko zdravotne postihnutým ľuďom, študentom,  odborníkom a všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť, vytvorenie skvelej tvorivej a pomáhajúcej atmosféry a tešíme sa na ďalšie – piate stretnutie.

 

 

„Jeden človek svet nezmení. Ale ak sa spojíme, možno zmeníme celý svet aspoň jednému človeku.“

(Motto podujatia)

 

 

23.10.2019, Rožňava                                                                                                                                                 seniori_prezentácia_2019_ SL                                                                                                                                Mgr. Silvia Lengová, MPH

                                                                                            oddelenie podpory zdravia

                                               a   výchovy k zdraviu

                                                                                              RÚVZ so sídlom v Rožňave