Rožňavský veľtrh pre seniorov (záverečná správa)

18. októbra 2023 sa v priestoroch Spoločenskej sály Mestského úradu v Rožňave uskutočnil už 6. ročník Rožňavského veľtrhu pre seniorov. Hlavnými organizátormi podujatia boli Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, Mesto Rožňava a Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Rožňave.

Cieľom projektu bolo vytvorenie takého priestoru, kde sa na jednom mieste nachádza čo najviac potrebných informácií a ktoré sú zároveň pre komunitu seniorov dostupné aj bez peňazí. Cieľovou skupinou sú seniori ako bio-psycho-sociálno-spirituálne bytosti so svojimi potrebami v každej z týchto oblastí. Vedľajším, no  nie menej dôležitým, zámerom podujatia bolo aj vytvorenie siete a kontaktov medzi jednotlivými organizáciami, ktoré sa problémami seniorov zaoberajú a vedia im byť nápomocní.

Tradične bol i program, konzultačné a sprievodné aktivity veľtrhu zostavené tak, aby seniori v jednotlivých informačných blokoch a počas sprievodných a konzultačných aktivít získali informácie z oblasti uspokojovania fyzických, psychických, sociálnych a spirituálnych potrieb.

Odborná prezenčná časť programu podujatia bola rozdelená do štyroch blokov a prebiehala v sále. Sprievodné a konzultačné aktivity sa realizovali  vo vstupnej hale a v priľahlých priestoroch. Tak, ako vlani, ani tohoročný veľtrh sa neukončil žrebovaním tomboly, ale pokračoval obedom pre vopred prihlásených účastníkov a tanečnou zábavou. Občerstvenie pre účastníkov veľtrhu zabezpečila spoločnosť Liftega s r. o. z Rožňavy a občianske združenie Semitahonestae vitae (Cesta k slušnému životu) z Betliara, chlebíčky zabezpečilo Mesto Rožňava  a obed zabezpečila OO JDS v Rožňave a ADOS Krištal spol. s r. o. v Rožňave. Do tanca seniorom hrala kapela Limband.

Podujatie otvorili dvaja žiaci pod vedením pána učiteľa Petra Henriczyho zo ZUŠ v Rožňave.Prítomných seniorov pozdravili: Ing. Jana Hricková- regionálna hygienička poverená výkonom funkcie z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, pán Michal Domik – primátor mesta Rožňava a Mgr. Ladislav Fábian – predseda Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Rožňave. Po príhovoroch detská folklórna skupina Lúčka pod vedením pána učiteľa Mgr. Ondreja Šmijáka, DiS. art. Zo ZUŠ v Rožňave navodila v sále veľmi milú a príjemnú atmosféru.

V rámci odborného programu odborníci seniorom prednášali na rôzne témy (ADOS – ako možnosť pomoci: ADOS Krištal spol. s r.o, Mgr. Anna Vargová; Sociálne služby pre seniorov v Rožňave: Mestský úrad v Rožňave, Ing. Katarína Valková; Kompenzácie ŤZP a pomôcky: Úrad práce,  sociálnych vecí  a rodiny v Rožňave, PhDr. Zuzana Štoberová; Osamelí seniori v ohrození: Okresná prokuratúra v Rožňave, JUDr. Boris Gleza a Mestská polícia v Rožňave, Arpád Kelemen; Univerzita III. veku v Prešove: Prešovská univerzita v Prešove a Centrum celoživotného a kompetenčného vzdelávania PU v Prešove, Mgr. Stanislava Šuščáková, PhD.; Portál Malina  a Senior boxy – konkrétna pomoc  pre bezvládne a krehké osoby: Ošetrovateľské centrum Slnečný dom Humenné, PhDr. Michaela Bochinová;V zdravom tele zdravý duch: Prešovská univerzita v Prešove, Bc. Katarína Kuzmová a Choroby pečene u seniorov: Slovenská spoločnosť praktickej obezitológie, Remedium s r.o. a Fakulta verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, prof. MUDr. Mária Belovičová, PhD.).

Odborníci z organizácií v rámci všetkých odborných príspevkov a tiež ďalší z oblasti prevencie vzniku rakoviny (Ligaproti rakovine SR), poskytovania sociálnych služieb (Diecézna charita v Rožňave, Slovenský červený kríž v Rožňave), uspokojovania spirituálnych (duchovných) potrieb (Rímsko-katolícka cirkev v Rožňave, zástupca Evanjelickej cirkvia.v. vyznania v Rožňave a zástupca za Reformovanú kresťanskú cirkev boli pozvaní, no nezúčastnili sa veľtrhu), bezpečnosti seniorov (OR Policajného zboru SR v Rožňave),uspokojovania psychických potrieb (Centrum poradenstva a  prevencie v Rožňave), zabezpečenia mobility seniora (Elektrovozíkys.r.o.), používania inkontinenčných pomôcok (Essity Slovakia s.r.o.), rozvoja voľnočasových aktivít na zlepšenie telesnej a duševnej kondície seniora (Denné centrum v Rožňave,Európske zoskupenie územnej spolupráce ViaCarpatia v Košiciach) poskytovali účastníkom veľtrhu možnosť diskusie, individuálnej konzultácie a poradenstva.

Veľký záujem bol o sprievodné aktivity. Zabezpečovali ich  Slovenská spoločnosť praktickej obezitológie,  Remediums. r. o. z Bardejovských kúpeľov, Fakulta verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity a Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave (viac ako 50 osobám vyšetrili krvné parametre – cukor,cholesterol, HDL a LDL cholesterol, triglyceridy, protilátky proti hepatitíde C), zisťovali zloženie tela, vykonávali EKG vyšetrenie a poskytovali vysoko odbornú konzultáciu – prof. MUDr. Mária Belovičová, PhD.Stredná zdravotnícka škola v Rožňave poskytla svoje služby viac ako 120 účastníkom veľtrhu (meranie krvného tlaku, masáž šije a horných končatín). Stredná odborná škola obchodu a služieb v Rožňave už tradične skrášľovala dámy úpravou účesov, Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave ponúkala knihy a voľnočasové aktivity, Združenie gemerských remeselníkov  v Krásnohorskej Dlhej Lúke sa prezentovalo ukážkami ľudovej tvorivosti. Členka ZO JDS Gemerská Poloma Mgr. Jarmila Dovcová spríjemnila miesto podujatia výstavou svojich bábik a ručne vyrobených hračiek. Mimoriadne úspešnou novinkou tohto ročníka bol workshop s umením, ktorý zabezpečoval Gemerský umelecký inštitút z Betliara.Obsluhu pri občerstvení zabezpečovala pedagogička a študenti zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Rožňave.

Na podujatí bolo spolu prítomných 333 účastníkov, z toho 230 seniorov a 103 hostí, odborníkov z jednotlivých oblastí a študentov.

23 cien do tomboly venovali:  Essity Slovakia s.r.o. Gemerská Hôrka,občianske združenie Semitahonestae vitae (Cesta k slušnému životu) z Betliara, Mestské divadlo Actores, Rožňava, Elektrovozíkys.r.o. Rožňava, Pedikúra Anetkaz Rožňavy, Gemerský umelecký inštitút, Betliar, FireClinic s. r. o., Vlachovo, obec Slavošovce a Košický samosprávny kraj.

Novinkou tohto ročníka bol živý prenos podujatia, ktorý mohli záujemcovia sledovať prostredníctvom webovej stránky RÚVZ so sídlom v Rožňave a tiež na našej stránke na sociálnej sieti Facebook. Ak máte záujem, videozáznam si stále môžete pozrieť tu: Facebook Tiež vďaka mediálnym partnerom RVTV Rožňava a RTVS ste mohli vidieť reportáže z tohto podujatia. Veľké poďakovanie patrí skvelému moderátorovi podujatia, známemu hercovi, Mgr. Robertovi Kobezdovi.

Exkluzivitu 6. ročníka Rožňavského veľtrhu pre seniorov nepotvrdila len mimoriadne vysoká účasť seniorov ale tiež aj odborníci, ktorí prekročili nielen hranice nášho okresu ale aj kraja. Dobré meno sa šíri veľkou rýchlosťou, čo nás na jednej strane teší a povzbudzuje, no ešte viac nás zaväzuje do ďalšieho obdobia. Jasným návodom pre usporiadanie ďalšieho ročníka podujatia bude pre nás získaná spätná väzba od 96 seniorov. Podrobné vyhodnotenie spätnej väzby je uvedené v prílohe (excel tabuľka, hárok 6).

6. ročník Rožňavského veľtrhu pre seniorov mal práve z dôvodu vysokej účasti aj svoje slabiny, no napriek tomu sa nám podarilo udržať jeho hlavnú myšlienku a naplniť ciele, ktoré sme si stanovili ešte v roku 2016. Vďaka všetkým spolupracujúcim organizáciám boli imaginárne poličky s informáciami naplnené vrchovato a brať sa z nich mohlo plným priehrštím. Platidlom bol úsmev a slová vďaky. Veríme, že si aspoň jeden senior „kúpil“ na veľtrhu novú informáciu, ktorá jemu a jeho blízkym pomôže prežiť starobu bezpečnejšie, krajšie, dôstojnejšie a radostnejšie. Tiež máme novú nádej, že sa nám podarilo utkať novú sieť väzieb a kontaktov, ktorá v konečnom dôsledku poslúži k skvalitneniu života našich seniorov a poslúži pre tvorbu nových projektov.

Všetkým seniorom, ťažko zdravotne postihnutým ľuďom, študentom,  odborníkom, spoluorganizátorom, sponzorom, mediálnym partnerom a všetkým zúčastneným organizáciám ďakujeme za účasť, vytvorenie skvelej,tvorivej a pomáhajúcej atmosféry a tešíme sa na ďalší–siedmy ročník.

 

„Jeden človek svet nezmení.
Ale ak sa spojíme, možno zmeníme celý svetaspoň jednému človeku.“

(Motto podujatia)

23.10.2023, Rožňava

Mgr. Silvia Lengová, MPH
oddelenie podpory zdravia a   výchovy k zdraviu

RÚVZ so sídlom v Rožňave

Príloha:
Výsledky spätnej väzby


Fotogaléria