Odborné spôsobilosti

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave

Skúšky odbornej spôsobilosti

Skúška sa skladá z písomnej a z ústnej časti, pričom predpokladom vykonania ústnej časti skúšky je úspešné vykonanie písomnej časti skúšky; obidve časti skúšky sa konajú v jeden deň. Žiadateľ úspešne vykonal skúšku, ak vyhovel z oboch častí skúšky.

Výsledok skúšky sa oznámi účastníkovi v deň vykonania skúšky.

Zároveň Vás informujem, že skúška bude prebiehať v priebehu celého dňa (je potrebné zabezpečiť si voľno).

Žiadosť sa môže podať osobne na podateľni RÚVZ (sadza poplatku určeného podľa prílohy sadzobníka správnych poplatkov, položka 150, písm. i), t.j. 30 Eur) alebo elektronicky cez Ústredný portál verejnej správy, na stránke slovensko.sk s pripojeným občianskym preukazom s čipom (sadza poplatku je 50% určeného podľa prílohy sadzobníka správnych poplatkov, položka 150, písm. i), t.j. 15 Eur). 

Za vydanie osvedčenia účtujeme správny poplatok 20 eur.  V prípade, ak účastník skúšky „nevyhovel“, musí si podať novú žiadosť.

Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti je neobmedzená  od jeho vydania.

Skúšky odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo

Skúšky odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností v úpravniach vody a pri obsluhe vodárenských zariadení

Skúšky odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov

Rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností: výroba kozmetických výrobkov

HORE
Facebook RUVZRV