Odborné spôsobilosti

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave

Skúšky odbornej spôsobilosti

Skúška sa skladá z písomnej a z ústnej časti, pričom predpokladom vykonania ústnej časti skúšky je úspešné vykonanie písomnej časti skúšky; obidve časti skúšky sa konajú v jeden deň. Žiadateľ úspešne vykonal skúšku, ak vyhovel z oboch častí skúšky.

Výsledok skúšky sa oznámi účastníkovi v deň vykonania skúšky.

Zároveň Vás informujem, že skúška bude prebiehať v priebehu celého dňa (je potrebné zabezpečiť si voľno).

Za vykonanie skúšky sa účtuje správny poplatok v hodnote 30 eur. Správny poplatok je potrebné predložiť spolu so žiadosťou o preskúšanie. Za vydanie osvedčenia účtujeme správny poplatok 20 eur.  V prípade, ak účastník skúšky „nevyhovel“, skúšku možno opakovať najskôr o  2 mesiace na základe žiadosti o opakovanú skúšku.

Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti je neobmedzená  od jeho vydania.

Skúšky odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo

Skúšky odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností v úpravniach vody a pri obsluhe vodárenských zariadení

Skúšky odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov

Rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností: výroba kozmetických výrobkov

HORE
Facebook RUVZRV