Správa o vyhodnotení kúpacej sezóny 2020 v okrese Rožňava

Rozhodnutím tunajšieho orgánu verejného zdravotníctva boli v kúpacej sezóne 2020 uvedené do prevádzky priestory 2 sezónnych nekrytých umelých kúpalísk – kúpaliska v Rožňave a kúpaliska v Bretke a priestory sezónneho nekrytého bazénu pri ubytovacom zariadení Rekreačné stredisko Baník pod Radzimom vo Vyšnej Slanej ( ďalej len „ kúpaliská “ ). O uvedenie priestorov kúpaliska vo Vlachove a kúpaliska v Gemerskej Hôrke v kúpacej sezóne 2020 do prevádzky prevádzkovatelia týchto kúpalísk nepožiadali.

V prevádzkach kúpalísk bolo realizovaných celkovo 15 kontrol ( 3 ohliadky a 12 v rámci  ŠZD ). V uplynulej kúpacej sezóne bolo z prevádzkovaných bazénov v rámci ŠZD odbornými zamestnancami tunajšieho úradu odobratých 14 vzoriek.

Prekročenie limitných hodnôt ukazovateľov kvality vody na umelom kúpalisku bolo zistené v 5-ich odobratých vzorkách:

V 1-ej vzorke, odobratej z bazénu pri ubytovacom zariadení Rekreačné stredisko Baník pod Radzimom vo Vyšnej Slanej, bola prekročená medzná hodnota ukazovateľa reakcia vody ( stanovená hodnota pH – 8,18 ), v 2-och vzorkách, odobratých z tohto bazénu, boli prekročené medzné hodnoty ukazovateľov: voľný chlór, viazaný chlór a reakcia vody ( stanovené hodnoty pH – 8,21 a 8,19 ). Následným odberom vzorky v rámci prevádzkovej kontroly kvality vody na kúpalisku bol v týchto  ukazovateľoch zistený súlad s medznými hodnotami ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 308/2012    Z.z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku ( ďalej len „ vyhláška č. 308/2012 Z.z. “ ). Bazén je k dispozícii výlučne hosťom ubytovaným v ubytovacích zariadeniach rekreačného strediska. Ubytovanie je poskytované formou vopred dohodnutých turnusov ( zájazdové skupiny, zotavovacie podujatia a pod. ). V čase, keď sú ubytovacie zariadenia rekreačného strediska bez hostí, prevádzkovateľ udržiava obsah voľného chlóru nad hranicou povolených limitných hodnôt. Odbery vzoriek, v ktorých bolo zistené prekročenie medzných hodnôt ukazovateľov voľný chlór a viazaný chlór, boli vykonané v čase, kedy v rekreačnom stredisku neboli ubytovaní žiadni hostia a v čase nepriaznivého počasia ( intenzívne búrky, dážď ).

V 1-ej vzorke, odobratej z neplaveckého bazénu kúpaliska v Bretke, bola prekročená medzná hodnota ukazovateľa chemická spotreba kyslíka manganistanom. V 1-ej vzorke, odobratej z detského bazénu kúpaliska v Bretke, bola prekročená medzná hodnota ukazovateľa Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36± 1oC. Odber vzoriek bol vykonaný v ten istý odberový deň ( 19.08.2020 ). Prevádzkovateľovi kúpaliska bolo zápisnične nariadené opatrenie bezodkladne zabezpečiť, aby kvalita vody v bazénoch spĺňala požiadavky na kvalitu vody v umelom kúpalisku podľa vyhlášky č. 308/2012 Z.z. a predložiť doklad preukazujúci splnenie týchto požiadaviek. Prevádzkovateľ kúpaliska vzhľadom na dlhotrvajúce nepriaznivé počasie oba bazény vypustil a ukončil ich prevádzku ku dňu 25.08.2020.

Ostatné vzorky, odobraté počas kúpacej sezóny z bazénov prevádzkovaných kúpalísk v rámci ŠZD, boli v sledovaných ukazovateľoch v súlade s medznými hodnotami ustanovenými vyhláškou č. 308/2012 Z.z.. Okrem nedostatkov v kvalite vody neboli v rámci ŠZD na prevádzkovaných kúpaliskách zistené žiadne závažné nedostatky.

Tunajšiemu úradu boli v priebehu kúpacej sezóny 2020 prevádzkovateľmi kúpalísk predložené výsledky laboratórnych skúšok 22-och vzoriek odobratých z bazénov v rámci prevádzkovej kontroly kvality vody na kúpaliskách. Nesúlad s medznými hodnotami ustanovenými vyhláškou č. 308/2012   Z.z. bol zistený v 1-ej vzorke, odobratej v rámci prevádzkovej kontroly kvality vody z neplaveckého bazénu na kúpalisku v Bretke, ktorá nespĺňala požiadavky na kvalitu vody v umelom kúpalisku v ukazovateli CHSKMn. V nadväznosti na nevyhovujúcu kvalitu vody v neplaveckom bazéne na kúpalisku Bretke v tomto ukazovateli, zistenú i následným odberom vzorky v rámci ŠZD  ( 19.08.2020 ), prevádzkovateľ kúpaliska bazén vypustil a ukončil jeho prevádzku ku dňu 25.08.2020.

Pri vyhodnocovaní kúpacej sezóny 2020 na základe predložených výsledkov prevádzkovej kontroly kvality vody na kúpaliskách bolo zistené, že frekvencia vyšetrenia vzoriek z bazénov jednotlivých kúpalísk zodpovedá požiadavkám ustanoveným vyhláškou č. 308/2012 Z.z..

Na základe oznámení prevádzkovateľov kúpalísk v okrese Rožňava bola kúpacia sezóna 2020 na kúpaliskách ukončená k 02.09.2020.

V hodnotenom období neboli hlásené žiadne prenosné, resp. iné hromadné ochorenia, ktoré by bolo možné dať do súvislosti s kvalitou vody v umelých kúpaliskách.

V kúpacej sezóne 2020 boli odobraté 2 vzorky vody z prírodnej vodnej plochy  s neorganizovanou rekreáciou – z pláže vodnej nádrže Palcmanská Maša. Výsledky laboratórnych skúšok oboch odobratých vzoriek potvrdili vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie.

 

 

V Rožňave, dňa 07.10.2020                                                                                                                                Ing. Jana Hricková                                                                                                                                                                       vedúca odd. HŽPaZ