Správa o vyhodnotení kúpacej sezóny 2021 v okrese Rožňava

Rozhodnutím tunajšieho orgánu verejného zdravotníctva boli v kúpacej sezóne 2021 uvedené do prevádzky priestory 1 sezónneho nekrytého umelého kúpaliska – kúpaliska v Rožňave a priestory sezónneho nekrytého bazénu pri ubytovacom zariadení Rekreačné stredisko Baník pod Radzimom vo Vyšnej Slanej ( ďalej len „ kúpaliská “ ). O uvedenie priestorov kúpaliska vo Vlachove, kúpaliska Veronika v Gemerskej Hôrke a kúpaliska v Bretke v kúpacej sezóne 2021 do prevádzky prevádzkovatelia týchto kúpalísk nepožiadali.

V prevádzkach kúpalísk bolo realizovaných celkovo 10 kontrol ( 2 ohliadky a 8 v rámci ŠZD ). V uplynulej kúpacej sezóne bolo z prevádzkovaných bazénov v rámci ŠZD odbornými zamestnancami tunajšieho úradu odobratých 17 vzoriek.

Prekročenie limitných hodnôt ukazovateľov kvality vody na umelom kúpalisku bolo zistené v 4 vzorkách odobratých z bazénu pri ubytovacom zariadení Rekreačné stredisko Baník pod Radzimom vo Vyšnej Slanej:

– v 1 vzorke boli prekročené medzné hodnoty ukazovateľov: voľný chlór, viazaný chlór a reakcia vody – prevádzkovateľom kúpaliska boli vykonané opatrenia pre zabezpečenie vyhovujúcej kvality vody v bazéne s následným odberom vzorky vody, ktorá spĺňala požiadavky na kvalitu vody v umelom kúpalisku;

– v 1 vzorke bola prekročená medzná hodnota ukazovateľa reakcia vody ( stanovená hodnota      pH – 7,92 ) – prevádzkovateľom kúpaliska bola vykonaná úprava hodnoty pH;

– v 1 vzorke boli prekročené medzné hodnoty ukazovateľov: reakcia vody, Črevné enterokoky a Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 ± 1oC – prevádzkovateľovi bol tunajším orgánom verejného zdravotníctva uložený zákaz kúpania podľa § 55 ods. 2 písm. e) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po vykonaní opatrení pre zabezpečenie vyhovujúcej kvality vody v bazéne s následným odberom vzorky vody a dokladovaním splnenia požiadaviek na kvalitu vody v umelom kúpalisku bola prevádzka bazénu obnovená;

– v 1 vzorke boli prekročené medzné hodnoty ukazovateľov viazaný chlór a voľný chlór – prevádzkovateľ, vzhľadom na pretrvávajúce nepriaznivé počasie, ukončil prevádzku kúpaliska.

Vzorky odobraté počas kúpacej sezóny v rámci ŠZD z bazénov kúpaliska v Rožňave boli v sledovaných ukazovateľoch v súlade s medznými hodnotami ustanovenými vyhláškou MZ SR č. 308/2012 Z.z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku.

Okrem nedostatkov v kvalite vody neboli v rámci ŠZD na prevádzkovaných kúpaliskách zistené žiadne závažné nedostatky.

Tunajšiemu úradu boli v priebehu kúpacej sezóny 2021 prevádzkovateľmi kúpalísk predložené výsledky laboratórnych skúšok 17 vzoriek odobratých z bazénov v rámci prevádzkovej kontroly kvality vody na kúpaliskách. Nesúlad s medznými hodnotami ustanovenými vyhláškou č. 308/2012   Z.z. nebol zistený ani v jednej odobratej vzorke. Na základe predložených výsledkov prevádzkovej kontroly kvality vody na kúpaliskách bolo zistené, že frekvencia vyšetrenia vzoriek z bazénov jednotlivých kúpalísk zodpovedá požiadavkám ustanoveným vyhláškou č. 308/2012 Z.z..

Kúpacia sezóna 2021 v okrese Rožňava bola ukončená k 05.09.2021.

V hodnotenom období neboli hlásené žiadne prenosné, resp. iné hromadné ochorenia, ktoré by bolo možné dať do súvislosti s kvalitou vody v umelých kúpaliskách.

V kúpacej sezóne 2021 boli odobraté 2 vzorky vody z prírodnej vodnej plochy  s neorganizovanou rekreáciou – z pláže vodnej nádrže Palcmanská Maša. Výsledky laboratórnych skúšok oboch odobratých vzoriek potvrdili vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie.

 

 

V Rožňave, dňa 24.09.2021

Vypracovala: Toporová G.

RÚVZ Rožňava, odd. HŽPaZ