Správa o vyhodnotení kúpacej sezóny 2023 v okrese Rožňava

Rozhodnutím tunajšieho orgánu verejného zdravotníctva boli v kúpacej sezóne 2023 uvedené do prevádzky priestory 3 sezónnych nekrytých umelých kúpalísk – kúpaliska v Rožňave, kúpaliska v Bretke a priestory sezónneho nekrytého bazénu pri ubytovacom zariadení Rekreačné stredisko Baník pod Radzimom vo Vyšnej Slanej (ďalej len „kúpaliská“). O uvedenie priestorov kúpaliska Veronika v Gemerskej Hôrke v kúpacej sezóne 2023 do prevádzky prevádzkovateľ kúpaliska nepožiadal, priestory kúpaliska vo Vlachove sú v rekonštrukcii.

V prevádzkach kúpalísk bolo realizovaných celkovo 14 kontrol (3 ohliadky a 11 v rámci ŠZD). V uplynulej kúpacej sezóne bolo z prevádzkovaných bazénov v rámci ŠZD odbornými zamestnancami tunajšieho úradu odobratých 25 vzoriek.

Prekročenie limitných hodnôt ukazovateľov kvality vody na umelom kúpalisku bolo zistené:

– v 3 vzorkách odobratých z bazénu pri ubytovacom zariadení Rekreačné stredisko Baník pod Radzimom vo Vyšnej Slanej – vo všetkých 3 vzorkách bola prekročená medzná hodnota ukazovateľa reakcia vody (stanovená hodnota pH vo všetkých vzorkách < 9,5), prevádzkovateľom kúpaliska boli vykonané opatrenia pre zabezpečenie vyhovujúcej kvality vody v bazéne v tomto ukazovateli,

– v 6 vzorkách odobratých z bazénov umelého kúpaliska v Bretke – v 1 vzorke bola prekročená medzná hodnota ukazovateľa reakcia vody (stanovená hodnota pH < 9,5); v 2 vzorkách bola prekročená medzná hodnota ukazovateľa chemická spotreba kyslíka manganistanom, v 2 vzorkách bola prekročená medzná hodnota ukazovateľov voľný chlór i viazaný chlór súčasne; v 1 vzorke bola prekročená medzná hodnota ukazovateľa Pseudomonas aeruginosa. Prevádzkovateľovi kúpaliska bol uložený zákaz kúpania v bazéne, v ktorom bolo zistené prekročenie limitnej hodnoty ukazovateľa Pseudomonas aeruginosa, do doby zabezpečenia vyhovujúcej kvality vody v zmysle požiadaviek platnej legislatívy; prevádzkovateľ v súvislosti so zistenou nevyhovujúcou kvalitou vody v bazénoch vykonal nápravné opatrenia s následným odberom vzoriek vôd, ktoré spĺňali požiadavky na kvalitu vody v umelom kúpalisku.

Tunajšiemu úradu boli v priebehu kúpacej sezóny 2023 prevádzkovateľmi kúpalísk predložené výsledky laboratórnych skúšok 30 vzoriek vôd odobratých z bazénov v rámci prevádzkovej kontroly kvality vody na kúpaliskách, nesúlad s medznými hodnotami ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 308/2012 Z. z. nebol zistený ani v jednej vzorke.

Na základe predložených výsledkov prevádzkovej kontroly kvality vody na kúpaliskách bolo zistené, že frekvencia vyšetrenia vzoriek z bazénov jednotlivých kúpalísk zodpovedá požiadavkám ustanoveným Vyhláškou MZ SR č. 308/2012 Z. z..

Kúpacia sezóna 2023 v okrese Rožňava bola ukončená k 03.09.2023. V rámci ŠZD neboli na prevádzkovaných kúpaliskách zistené žiadne závažné nedostatky, zistené menšie nedostatky prevádzkovo-technického technického charakteru boli prevádzkovateľmi kúpalísk priebežne odstraňované.

V hodnotenom období neboli hlásené žiadne prenosné, resp. iné hromadné ochorenia, ktoré by bolo možné dať do súvislosti s kvalitou vody v umelých kúpaliskách.

V kúpacej sezóne 2023 boli odobraté 2 vzorky vody z prírodnej vodnej plochy  s neorganizovanou rekreáciou – z pláže vodnej nádrže Palcmanská Maša. Výsledky laboratórnych skúšok oboch odobratých vzoriek potvrdili vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie.

 

V Rožňave, dňa 06.10.2023

Vypracovala: Toporová G., OHŽPaZ