Stanovisko k studniam v okolí znečisteného toku rieky Slaná

RÚVZ Rožňava už od prvých informácií o znečistení vodného toku rieky Slaná podrobne monitoruje situáciu a proaktívne koná. Hoci za kvalitu vody v súkromných studniach zodpovedá majiteľ, naši odborní pracovníci vykonali nad rámec svojich povinností kontrolu kvality vody v súkromných studniach v blízkosti rieky Slaná. V tejto súvislosti sme neváhali spolu s RÚVZ Košice zmobilizovať potrebný personál a vynaložiť potrebné financie. Zároveň so starostami dotknutých obcí a ich obyvateľmi pravidelne komunikujeme a usmerňujeme ich vo veci kvality vody vlastných vodných zdrojov v blízkosti toku Slaná.

Dnes nám boli prisľúbené finančné prostriedky na dlhodobé sledovanie kvality vody v studniach, ktoré sú v blízkosti znečisteného toku. RÚVZ Rožňava bude v súkromných studniach sledovať vybrané ukazovatele kvality pitnej vody v mesačných intervaloch, čo nám dá možnosť sledovať trend kvality vody a určiť možný prestup kontaminantov zo znečisteného koryta rieky do pitnej vody.
Dané výsledky budeme verejne vyhodnocovať a poskytovať verejnosti objektívne informácie o riziku prestupu kontaminantov. Ak zaznamenáme ohrozenie zdravia verejnosti, budeme okamžite konať a informovať obyvateľstvo.

Pravidelne sledujeme kvalitu vody v skupinových vodovodoch, ktoré môžu byť kontamináciou ohrozené, iniciatívne sme vykonali odber povrchovej vody z rieky Slaná na rádiologické ukazovatele a odobrali sme tiež 20 vzoriek zo súkromných studní dotknutých obyvateľov, ktoré sme vybrali po konzultácii s hydrogeológom. Odbery sme zorganizovali nad rámec povinností a na vlastné náklady, hoci z pohľadu legislatívy za kvalitu vody v studni zodpovedá jej majiteľ a rozbory by si mal zabezpečovať sám.

Vzorky boli analyzované v tých ukazovateľoch, ktorých výskyt bolo možné očakávať vzhľadom na stav vody v rieke Slaná. Zo všetkých vzoriek, ktorými k dnešnému dňu RÚVZ Rožňava disponuje (26 rozborov) z rôznych laboratórií, evidujeme:

19 zdravotne bezpečných vzoriek vody vo vybraných ukazovateľoch,
v 7 vzorkách zaznamenávame zvýšené hodnoty ukazovateľa: železo a mangán, pričom jedna vzorka vykazuje zvýšenie hodnoty niklu.
Arzén nebol prekročený v žiadnej z nami odobratých vzoriek vody zo studní.

S mierne zvýšeným železom sa stretávame aj v bežnej rozvodnej sieti, zvýšený mangán predpokladáme z dôvodu podložia – v daných lokalitách totiž v súvislosti s podložím evidujeme zvýšené hodnoty mangánu dlhodobo (roky) a tento fakt sme opakovane konzultovali aj s odborníkom na hydrogeológiu. V niektorých vzorkách bol mangán prekročený výraznejšie, tými sa budeme jednotlivo ďalej zaoberať. Zvýšené hodnoty týchto prvkov vo vode zo studní momentálne nepredstavujú priame ohrozenie zdravia obyvateľstva.

Napriek tomu, že v súčasnosti na základe rozborov vody, ktoré sú nám k dispozícii, nepredpokladáme prestup kontaminantov z rieky Slaná do predmetných studní, budeme ďalej proaktívne konať a sledovať kvalitu verejných ako aj individuálnych zdrojov pitnej vody v okolí rieky Slaná.

Zamestnanci RÚVZ pravidelne riešia s obyvateľmi otázky v súvislosti s kvalitou vlastných vodných zdrojov pre individuálne zásobovanie svojich domácností či objektov určených pre ich individuálnu rekreáciu (súkromné chatky a pod.). Rovnako riešia otázky týkajúce sa kvality studní využívaných na polievanie záhrad v záhradkárskych oblastiach. Vlastníkov týchto studní zároveň usmerňujeme v problematike zabezpečenia kvality vody vlastných vodných zdrojov a možných zdravotných rizík v súvislosti s konzumáciou vody, ktorá nie je zdravotne bezpečná.

Stav rieky Slaná nás trápi nielen profesionálne, ale dotýka sa nás aj osobne, keďže sami v regióne žijeme a je naším poslaním chrániť zdravie tunajších obyvateľov. V prípade, ak máte pocybnosti o kvalite vody alebo otázky, neváhajte sa obrátiť na našich odborníkov. Panika, strach a osočovanie ešte nikomu nepomohli, prosím, hľadajme riešenia spoločne, kľudne, s triezvym pohľadom a na základe faktov. Ďakujem.

Jozef Varga