Studňa ako zdroj pitnej vody

Čo by sme mali vedieť.

I napriek rozvoju verejných vodovodov sú domové studne v niektorých lokalitách Slovenska stále nevyhnutnosťou. Vlastná studňa má pre užívateľa svoje výhody.

Pitná voda je  čoraz vzácnejšia a jej cena rastie. Šetrenie finančných prostriedkov pri využívaní vlastného zdroja pitnej vody je preto pre mnohých obrovskou výhodou.

 


Na čo by sme však nemali pri využívaní vlastnej studne zabudnúť?

Ak chceme získavať z vlastnej studne kvalitnú pitnú vodu, je nevyhnutné venovať jej primeranú starostlivosť. Pozornosť vyžaduje nie len samotná studňa ale aj jej okolie – určité „ochranné pásmo“ vytvorené za účelom znižovania rizika znečistenia studne. Zabúdať netreba ani na pravidelnú kontrolu a údržbu domových rozvodov vody.

Priezračnosť ani dobrá chuť nezaručuje, že voda zo studne je zdravotne bezpečná a vhodná na každodenné pitie, varenie a použitie v domácnosti. Pitnú vodu a jej zdravotnú bezpečnosť definuje zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Kvalita pitnej vody sa hodnotí podľa ukazovateľov kvality pitnej vody ustanovených Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou (ďalej len „vyhláška č. 247/2017 Z. z.“).

Za overenie kvality vody v domovej studni je zodpovedný jej majiteľ. V záujme zabezpečenia ochrany zdravia odporúčame každému majiteľovi kvalitu vody vlastnej studne sledovať aspoň 1 až 2 krát ročne, v rôznom ročnom období, s prihliadnutím na možné zdroje znečistenia a činnosti nielen v bezprostrednej blízkosti studne, ale aj na využívanie širšieho okolia, a to súčasné ako aj bývalé. Kvalitu vody možno spoľahlivo overiť len laboratórnym vyšetrením odobratej vzorky vody minimálne v rozsahu minimálnej analýzy pitnej vody podľa vyhlášky č. 247/2017 Z. z., ktorá je určená na kontrolu a získavanie informácií o stabilite zdroja vody, mikrobiologickej kvalite a senzorických vlastnostiach vody. Komplexnú informáciu o dodržaní požiadaviek na zdravotnú bezpečnosť pitnej vody poskytuje analýza vody vo všetkých ukazovateľoch zadefinovaných vyhláškou č. 247/2017 Z. z. (úplná analýza), ktoré reprezentujú fyzikálne, chemické, biologické, mikrobiologické a rádiologické vlastnosti vody.

Dôvodom pre vykonanie kontroly je i akákoľvek pochybnosť o kvalite vody a pozorovaná zmena jej senzorických vlastností – chuti, farby, pachu. Tieto ukazovatele, ktoré nie sú zo zdravotného hľadiska významné, môžu signalizovať prítomnosť závažnejšieho znečistenia.

Požívaním a používaním vody, ktorá nie je zdravotne bezpečná sa jej užívatelia vystavujú zdravotným rizikám.

Zdravotné riziká z vody

Pitná voda môže v prípade kontaminácie spôsobiť poškodenie zdravia alebo byť faktorom prenosu infekčných ochorení.

Voda zo studne s nevyhovujúcou mikrobiologickou a biologickou kvalitou môže spôsobiť predovšetkým črevné a hnačkové ochorenia (gastroenteritída, bakteriálna dyzentéria, vírusová hepatitída A, brušný týfus, parazitárne a iné ochorenia). Takáto voda nie je rizikom len pri priamej konzumácii ale i pri inom používaní v domácnosti, pretože môže kontaminovať predmety, potraviny, pri umývaní rúk a sprchovaní môže vyvolať infekciu rán a dostať sa do organizmu cez sliznice.

Ako si s tým poradiť?

Mikrobiologická kontaminácia sa odstraňuje prečistením a dezinfekciou studne a domových rozvodov. Avšak len dezinfekcia nestačí. Potrebné je i odstrániť možné zdroje kontaminácie z okolia studne. Spozornieť odporúčame i v období záplav a intenzívnych zrážok, a to najmä v prípade využívania plytších studní.

Nebezpečné pre zdravie môžu byť i vysoké koncentrácie chemických látok, ktoré môžu spôsobiť akútne poškodenie organizmu a pri dlhodobom príjme i chronické ochorenia. Avšak prekročenie limitov niektorých chemických ukazovateľov kvality vody nemusí znamenať bezprostredné riziko ohrozenia zdravia (napr. mangán a železo). Zdravotné riziko predstavujú najmä dusitany, dusičnany, pesticídy, ťažké kovy (napr. olovo, arzén, ortuť, nikel). Ide o látky, ktoré sú karcinogénne, prípadne môžu mať súvis s problémami s reprodukciou, vývojom plodu, kardiovaskulárnymi ochoreniami, astmou a pod..

Riešením chemickej kontaminácie môže byť úprava vody. Ak ide o jednorazové príp. sporadické prekročenie niektorého z ukazovateľov kvality vody, ktoré majú indikačný charakter, príp. reprezentujú senzorické vlastnosti vody, úprava vody nie je potrebná. Úpravu odporúčame v prípade využívania studní s nestabilnou a v zdravotne významných ukazovateľoch nevyhovujúcou kvalitou vody. Pri výbere spôsobu a technických zariadení na úpravu vody odporúčame uprednostniť zdravotno-hygienické hľadisko.

Zdroj údajov:

Vypracoval: Ing. Jana Hricková, Mgr. Lukáš Jakobej
RÚVZ so sídlom v Rožňave