SVETOVÝ DEŇ VODY 2020

 V roku 1992 vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN 22. marec za Svetový deň vody. Tento deň je teda jedinečnou príležitosťou pripomenúť všetkým mimoriadnu dôležitosť vody pre zachovanie životného prostredia, pre rozvoj ľudskej spoločnosti a zachovanie verejného zdravia. Témou tohoročného Svetového dňa vody je „ Voda a zmena klímy “.

V súčasnosti pozorujeme nezvyčajné a extrémne počasie, ako horúce letá a teplé zimy. Tieto anomálie počasia s najväčšou pravdepodobnosťou súvisia s klimatickou zmenou, resp. globálnym otepľovaním. Dôsledky extrémnych udalostí, ako sú prívalové dažde, prudké búrky, záplavy, sú stále nepredvídateľnejšie. Extrémne poveternostné udalosti spôsobujú, že voda je čoraz vzácnejšia. Prudké výkyvy počasia v posledných rokoch vedú i k ohrozeniu zdrojov podzemnej vody, ktoré sú i v našom okrese dominantným zdrojom pitnej vody, a to jednak pre hromadné zásobovanie pitnou vodou prostredníctvom verejných vodovodov, ako aj pre individuálne zásobovanie vlastnými studňami. Zmeny klímy ovplyvňujú zrážky, ktoré tieto zdroje napĺňajú. Zmena klímy môže negatívne ovplyvniť i kvalitu vodných zdrojov, a to z dôvodu nízkého vodného stavu i prívalových dažďov.

Voda je pre život ľudí nenahraditeľná, voda je náš najcennejší zdroj.

Naučme sa vnímať vodu trochu inak, nie ako   niečo samozrejmé, čo tečie pootočením vodovodného kohútika.

Pri príležitosti Svetového dňa vody 2020 budú v dňoch 23. až 27. marca 2020 odborní pracovníci oddelenia hygieny životného prostredia a zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave v čase od 8.00 do 14.00 hod. záujemcom z radov občanov poskytovať konzultácie a odborné poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody, ochrany vodných zdrojov a ďalších problémov týkajúcich sa pitnej vody a jej významu pre zdravie človeka.

Tunajší orgán verejného zdravotníctva nebude pri príležitosti Svetového dňa vody 2020 vykonávať ani zabezpečovať laboratórnu analýzu vzoriek vôd z individuálnych zdrojov. 

Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu a prijímané opatrenia v súvislosti s výskytom prenosného ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom žiadame všetkých záujemcov o informácie, aby dôsledne zvážili osobnú návštevu úradu a prednostne využívali mailovú alebo telefonickú komunikáciu. K dispozícii Vám budeme na telefónnych číslach: 0905 507 642 a 058/7323257,58, klapka 116 a 117, odpovieme Vám na dotazy na mailových adresách: rv.terajova@uvzsr.sk, rv.toporova@uvzsr.sk, rv.jungova@uvzsr.sk.

 

V Rožňave, dňa 12.03.2020

Vypracovali: Ing. Jana Hricková, Katarína Jungová, RÚVZ so sídlom v Rožňave