Usmernenie hlavného hygienika k prevádzke školských stravovacích zariadení

Bratislava, 11.6.2020
SOPZŠČ/4317/98672/2020

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke školských
stravovacích zariadení podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Tento dokument sa vydáva s cieľom poskytnúť usmernenie pre obnovenie prevádzky školských
stravovacích zariadení v rámci uvoľňovania opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR

Všeobecné povinnosti zamestnancov školských stravovacích zariadení:
– kontrolovať si aktuálny zdravotný stav (ráno pred odchodom do práce si zmerať teplotu,
v prípade zvýšenia teploty nad 37,5 o
C zostať doma a túto skutočnosť bezodkladne
oznámiť zamestnávateľovi; následne kontaktovať ošetrujúceho lekára v prípade
zdravotných ťažkostí v súvislosti s respiračným systémom – kašeľ, sťažené dýchanie,
nádcha);
– pokiaľ zamestnanec žije v spoločnej domácnosti s osobou chorou na COVID-19, alebo
podozrivou s ochorenia COVID-19, alebo bol s takouto osobou v kontakte, alebo
v blízkej rodine je niektorý príslušník rodiny v karanténe, musí bezodkladne oznámiť túto
skutočnosť zamestnávateľovi – v takomto prípade je z prípravy stravy vylúčený;
– v prípade podozrenia na výskyt ochorenia COVID19 postupovať podľa krízového plánu,
ktorý tvorí súčasť prevádzkového poriadku, tento plán odporúčame ponechať v platnosti
aj naďalej;
– dodržiavať frekvenciu a spôsob sanitácie a dezinfekcie v prevádzke (druhy používaných
čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, čistiacich pomôcok) a viesť súvisiacu
dokumentáciu, vrátane spôsobu príjmu a preberania surovín tak, ako má zariadenie
uvedené v PP;
– umývať si ruky často mydlom a teplou vodou;
– nosiť rúška počas výdaja stravy,
– nedotýkať sa neumytými rukami očí, nosa i úst;
– zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a
následne ju zahodiť do koša;
– vyhýbať sa na pracovisku a mimo pracoviska blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia
príznaky respiračného ochorenia;
– dodržiavať prísne hygienický spôsob prípravy pokrmov – dodržiavanie zásad systému
HACCP;
– dezinfikovať povrchy stolov;
– príbor zabalený v servítke vydávať jednotlivým stravníkom;
– naďalej zostáva v platnosti zákaz vstupu nepovolaným osobám do priestorov ŠSZ.

Stravovanie detí v MŠ
– podľa miestnych podmienok, počtu detí a personálu je možné technicky zabezpečovať
školské stravovanie v bežnej podobe za dodržania prísnych hygienických opatrení;
– výdaj jedla je potrebné uskutočniť do troch hodín od jeho prípravy v záujme dodržania
epidemiologickej bezpečnosti;
– stravu musí vydávať personál spolu s čistým hygienicky baleným príborom, deti si sami
jedlo a nápoje neodoberajú a neberú si ani príbory;
– pri príprave jedál a pri vydávaní je nutné dodržiavať sprísnené hygienické pravidlá.

Stravovanie detí I. stupňa ZŠ
– podľa miestnych podmienok, počtu detí a personálu je možné technicky zabezpečovať
prípravu stravy v školskom stravovacom zariadení v bežnej podobe, pri zachovaní
sprísnených hygienických opatrení;
– pri vstupe do školskej jedálne zabezpečiť dezinfekciu;
– výdaj jedla je potrebné uskutočniť do troch hodín od jeho prípravy v záujme dodržania
epidemiologickej bezpečnosti;
– stravu vydáva personál spolu s čistým hygienicky baleným príborom;
– žiaci si jedlo a nápoje sami odoberajú cez výdajné okno v školskej jedálni;
– šalátové pulty je možné akceptovať za predpokladu, že ich bude obsluhovať poverený
zamestnanec ŠSZ; výber z viacerých druhov nápojov nie je nevyhnutný, keďže nápoj sa
podáva priamo k obedu; chlieb a ovocie takisto vydáva stravníkovi poverený
zamestnanec v jednorazových rukaviciach, preto nemusia byť balené.

Stravovanie cudzích stravníkov – seniorov:
Zabezpečovanie stravy cudzím stravníkom (seniorom) v režime uvoľňovania opatrení by mal
byť realizovaný z dôvodu minimalizovania kontaktov a ochrany ich zdravia (keďže ide
o rizikovú populačnú skupinu) formou dovozu hygienicky balenej stravy priamo do ich
domácností prostredníctvom obecných samospráv.

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňa 15.6.2020 a ruší sa ním usmernenie číslo
SOPZŠČ/4317/94825/2020 zo dňa 22.5.2020

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky