Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k postupom pri organizácii a prevádzke zotavovacích podujatí podľa § 25 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Microsoft Word – 17_06_2021 – Usmernenie – zot. podujatia- po prip_ (002).doc (uvzsr.sk)