Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k postupom pri organizácii a prevádzke zotavovacích podujatí

Usmernenie
hlavného hygienika Slovenskej republiky k postupom pri organizácii a prevádzke
zotavovacích podujatí podľa § 25 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Tento dokument sa vydáva s cieľom aktualizovať podmienky prevádzky zotavovacích podujatí

Zotavovacie podujatie podľa § 25 zákona č. 355/2007 Z. z. je organizovaný pobyt najmenej piatich detí a mládeže do 18 rokov veku na čas dlhší ako štyri dni, ktorého účelom je rekreácia detí a mládeže, posilnenie ich zdravia a zvýšenie ich telesnej zdatnosti.

Povinnosti prevádzkovateľa pri zabezpečení ochrany zdravia účastníkov zotavovacieho podujatia

Fyzická osoba – podnikateľ, resp. právnická osoba, ktoré organizujú zotavovacie podujatia (organizátor zotavovacieho podujatia), sú povinné plniť povinnosti v zmysle § 25 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a najmä:

 • klásť dôraz na vykonávanie vstupného zdravotného filtra u detí a nad rámec zákona aj u ostatných
  účastníkov akcie,
 • skontrolovať pred nástupom na podujatie prehlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa,
 • skontrolovať pred začiatkom zotavovacieho podujatia dokumentáciu, preukazujúcu odbornú spôsobilosť zdravotníka,
 • skontrolovať pred začiatkom zotavovacieho podujatia dokumentáciu, preukazujúcu odbornú spôsobilosť pracovníkov, pripravujúcich stravu,
 • vykonávať zvýšený zdravotný dohľad v priebehu konania akcie,
 • zabezpečiť a kontrolovať dôsledné dodržiavanie pravidiel osobnej aj prevádzkovej hygieny všetkých účastníkov akcie v súlade so všeobecne platnými protiepidemickými opatreniami:
  • umývanie rúk, používanie dezinfekcie, dodržiavanie preventívnych pravidiel pri kašľaní, kýchaní, kontrola dodržiavanie zásad osobnej hygieny deťmi a ostatnými účastníkmi akcie,
  • dôsledná sanitácia priestorov a prostredia, t. j. prevádzková hygiena všetkých priestorov tábora, so zvláštnym zreteľom na hygienické zariadenia a ich vybavenie toaletným papierom,
   tečúcou pitnou, eventuálne teplou vodou, mydlom v dávkovači, podľa možností jednorazovými utierkami (alebo každé dieťa musí byť vybavené vlastným uterákom, dezinfekciou); osobitnú pozornosť je potrebné venovať stravovaciemu zariadeniu, vrátane samostatného hygienického zázemia pre personál kuchyne, vrátane priestoru na izoláciu chorých, resp. z nákazy podozrivých osôb,
  • dôrazná opakovaná edukácia detí a personálu pred a v priebehu podujatia, ako aj vo všeobecne platných protiepidemických opatreniach, u personálu taktiež v manipulácii s
   biocídnymi prípravkami,
  • overiť aktuálnosť kontaktných údajov na rodičov alebo iného zákonného zástupcu dieťaťa pre prípad vzniku zdravotnej indispozície u dieťaťa, a to z dôvodu zaistenia jeho okamžitého
   návratu do rodiny; na dostupnom mieste vyvesiť pokyny pre prípad podozrenia, resp. potvrdenia infekcie COVID – 19 u dieťaťa

Hygienické požiadavky

odvíjajú sa od typu ubytovania (pevný objekt, chatky, stanové tábory) a od štandardného spôsobu zabezpečenie jednotlivých činností:

 • pravidelné upratovanie s použitím dezinfekčných prostriedkov s virucídnym účinkom,
 • pravidelné vetranie všetkých prevádzkových aj ubytovacích priestorov , dezinfekcia všetkých priestorov podujatia medzi jednotlivými turnusmi,
 • suché záchody a drevené latríny musia byť vybavené čistiacimi prostriedkami a doskou vhodnou na dezinfekciu (pri latrínach sa zabezpečí primerané vrstvenie prírodným materiálom a každodenná dezinfekcia) ;
 • v prípade chemických záchodov, tzv. TOI TOI, musí byť zaistená stanovená dezinfekcia;
 • WC musia byť v dostatočnom počte, podľa možností sa využívajú oddelene podľa skupín detí,
 • pre zaistenie podmienok osobnej hygieny po použití toalety musí byť zaistené umytie rúk v tečúcej vode za použitia dezinfekčného prípravku na ruky s virucídnym účinkom,
 • zaistenie pravidelného a správneho umývania rúk v tečúcej teplej vode za použitia tekutého mydla a jednorazových uterákov; pri absencii tečúcej teplej vody je potrebné doplniť umývanie rúk použitím dezinfekčného prípravku s virucídnym účinkom; dezinfekčný prípravok s virucídnym účinkom na dezinfekciu rúk sa odporúča umiestniť do priestoru hygienického zariadenia, do jedálne, kuchyne, ošetrovne a izolácie a priestorov určených na zhromažďovanie,
 • oddelená a bezpečná manipulácia s čistou a použitou bielizňou,
 • hygienicky bezpečná manipulácia s odpadom,
 • zabezpečenie vhodných OOPP pre personál v zmysle štandardných predpisov na úseku preventívneho pracovného lekárstva.

Požiadavky na prípravu stravy a stravovanie

 • prípravu stravy je nutné zaistiť v súlade so správnou hygienickou praxou v nadväznosti na spôsob zabezpečenia stravovania (kuchyňa v pevnom objekte, tábornícka príprava stravy), podľa
  požiadaviek platnej legislatívnej úpravy pre daný typ stravovania, za zvýšených hygienických požiadaviek u personálu (rukavice, pracovný plášť, zvýšená hygiena rúk) a v priestoroch kuchyne
  a jedálne,
 • pokiaľ bude epidemiologická situácia priaznivá, možno v prípadoch, keď z prevádzkových dôvodov nemožno zabezpečiť prípravu stravy inak, povoliť účasť detí pri jej príprave,
  s výnimkou tepelného spracovávania. Zdravotný stav detí, ktoré sa zúčastňujú na príprave stravy, musí byť posúdený zdravotníkom a deti musia dôsledne dodržiavať vysoký štandard osobnej
  hygieny, t. j. predovšetkým účinné umývanie rúk,
 • zvýšenému hygienickému režimu podlieha celý reťazec zabezpečenia stravovania od nákupu hygienicky bezpečných potravín, použitia pitnej vody, dodržania skladovacích podmienok,
  rozdelenia pracovných plôch a pomôcok, zabránenia krížovej kontaminácii, správneho tepelného ošetrenia, uchovávania pokrmov pri bezpečných teplotách, zabezpečenia prevádzkovej čistoty a
  vysokého stupňa osobnej hygieny;
 • potrebné je zabezpečiť oddelené umývanie prevádzkového riadu od riadu, používaného stravníkmi na konzumáciu;
 • pre personál, pripravujúci stravu, musí byť vyčlenené samostatné WC a umývadlo,
 • osoby, ktoré zaisťujú prípravu stravy, musia mať zabezpečené podmienky pre vysoký štandard osobnej hygieny, ktorý zahŕňa aj účinné umývanie rúk, možnosť ich dezinfekcie a osušenia
  jednorazovými uterákmi.

Spôsob zásobovania pitnou vodou

Postupuje sa podľa štandardných postupov zabezpečenia zdroja pitnej vody v zmysle vyhlášky MZ SR
č. 526/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia, vrátane
jej dovozu a donášky.

Doprava

 • ak je dopravu detí do tábora možné zabezpečiť iba verejnou hromadnou dopravou (autobusom, vlakom), budú po ceste dodržané štandardné protiepidemické opatrenia platné pre prepravu vo
  verejnej hromadnej doprave,
 • odporúča sa využívať súkromnú hromadnú dopravu v priebehu pobytu detí na akciu, t. j. za účelom výletov a pod.; v prípade využitia hromadnej dopravy, ak sa zhorší epidemiologická
  situácia, nariadiť u detí použite rúška

Režimové opatrenia

 • výlety a návštevy verejne dostupných atrakcií (múzeá, galérie, kúpaliská atď.) sú vzhľadom na momentálnu priaznivú epidemiologickú situáciu povolené v bežnom režime

Postup v prípade výskytu infekcie COVID – 19

 • v prípade podozrenia na výskyt infekcie COVID-19 bezodkladne informovať miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva;
  rodičia, alebo zákonní zástupcovia dieťaťa majú povinnosť bezodkladne hlásiť výskyt infekčného ochorenia u dieťaťa, ktoré vzniklo do 14 dní po návrate z podujatia miestne príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. V prípade výskytu infekcie COVID- 19, alebo aj iného infekčného ochorenia s epidemickým výskytom, budú uložené protiepidemické opatrenia, nariadené miestne príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva,
 • v prípade výskytu infekcie COVID-19 bude akcia ukončená; pri ostatných infekciách záleží na ich druhu a rozsahu ich rozšírenia v danom kolektíve a ďalších faktoroch ohniska nákazy. S touto
  eventualitou je potrebné oboznámiť rodičov pred zahájením akcie tak, aby bola zaistená ich dostupnosť po celý čas konania akcie,
 • priestor pre izoláciu musí byť pripravený na využitie kedykoľvek, s vyčleneným WC s možnosťou bezprostredného umývania rúk v tečúcej pitnej vode, podľa možností teplej a následnej dezinfekcie rúk za použitia prípravku s virucídnym účinkom,
 • musí byť zabezpečená okamžitá izolácia infekčne chorého, alebo z nákazy podozrivého, a jeho bezodkladný odvoz;
 • okamžité upratanie a dezinfekcia priestorov, kde bol chorý (dieťa alebo iná fyzická osoba) ubytovaný, alebo sa pohyboval, vrátane dezinfekcie posteľnej bielizne a matracov,
 • v momente prepuknutia infekcie je nevyhnutné izolovať všetky choré alebo z nákazy podozrivé osoby tak, aby sa zamedzil ich kontakt so zdravými osobami. Mimoriadne dôležité je izolovať
  úzke kontakty s infekčne chorými (napríklad spolubývajúci, ubytovaní v bezprostrednom susedstve s chorou osobou).
 • pre všetkých infekčne chorých vyčleniť hygienické zariadenia a jedálenský riad,
 • pre chorých (deti i dospelých) je potrebné vyčleniť WC a miesto na hygienu rúk po použití WC a to vrátane zaistenia dezinfekcie rúk. ozornosť sa musí venovať aj utierkam, aj keď vo väčšine
  prípadov majú deti svoje vlastné textilné, podľa epidemiologickej situácie sa môže pristúpiť k nariadeniu používania jednorazových uterákov, dezinfekcie výtokových kohútikov a ďalších
  kontaktných miest a pod.; pre osoby vykonávajúce epidemiologicky závažné činnosti a pre potreby izolácie a ošetrovne musia byť vždy uteráky jednorazové;
 • na umývanie rúk sa vždy použije tekuté mydlo v dávkovači.

Nakladanie s odpadom

 • hygienické požiadavky na nakladanie s odpadmi a odpadovými vodami upravuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 526/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
  požiadavkách na zotavovacie podujatia,
 • zhromažďovanie odpadov musí zodpovedať zákonu č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov; všetky vzniknuté odpady musia byť ukladané do príslušných
  obalov, ktoré možno ľahko čistiť a dezinfikovať; triedenie odpadov musí zodpovedať platným právnym predpisom; zberné miesto by malo byť v dostatočnej vzdialenosti od ubytovacieho a
  hracieho priestoru,
 • kuchynský odpad musí byť zhromažďovaný samostatne, najlepšie v chladenom priestore (v prípade, že nie je k dispozícii chladený priestor, musí byť zabezpečená taká frekvencia odvozu
  odpadu, ktorá by zabránila kvaseniu a hnilobným procesom v odpade)
 • odpady sa skladujú mimo priestoru, kde sa manipuluje s potravinami.

Prehlásenie o bezinfekčnosti

Prehlásenie o bezinfekčnosti v súlade s § 4 vyhlášky č. 526/2007 Z. z. o požiadavkách na zotavovacie podujatia dokladá nielen dieťa, ale aj všetky osoby zúčastňujúce sa na podujatí, t. j. vedúci, inštruktori, personál kuchyne, personál zaisťujúci upratovanie a ďalšie osoby prítomné na akcii; u detí potvrdzuje bezinfekčnosť písomným vyhlásením rodič alebo iný zákonný zástupca event. iná fyzická osoba, ktorú k tomu zákonný zástupca dieťaťa písomne splnomocnil a toto písomné vyhlásenie nesmie byť staršie ako jeden deň (rozhodujúci dátum je deň prijatia na akciu).

Vo vyhlásení sa uvádza:
a) že dieťa (alebo iná fyzická osoba prítomná na akcii) nejaví známky akútneho ochorenia (napríklad horúčky alebo hnačky), vzhľadom k epidemiologickej situácii sa rozširuje vyhlásenie
o údaje príznakov infekcie COVD-19, t.j. zvýšená teplota, kašeľ, dýchavičnosť, atď.,

b) v priebehu 14 dní pred odchodom neprišlo dieťa (alebo iná osoba prítomná na akcii) do styku s osobou chorou na infekčné ochorenie, alebo podozrivou z nákazy a ani jemu, ani inému
príslušníkovi rodiny, žijúcemu s ním v spoločnej domácnosti, nie je nariadené karanténne opatrenie.

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vydá rodičovi, resp. zákonnému zástupcovi dieťaťa lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast najskôr jeden mesiac pred začiatkom
zotavovacieho podujatia; ak dieťa užíva lieky alebo jeho zdravotný stav si vyžaduje obmedzenie záťaže, súčasťou potvrdenia sú aj tieto skutočnosti.

Usmernenie nadobúda účinnosť k 1.7. 2022

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH,
hlavný hygienik Slovenskej republiky

Bratislava, 29.6.2022
SOPZŠČ/6045/21545/2022

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Trnavská cesta 52
P.O.BOX 45
826 45 Bratislava