Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke zotavovacích podujatí

Bratislava, 03.06.2020
SOPZŠČ/4466/96046/2020

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke zotavovacích podujatí podľa
§ 25 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

Tento dokument sa vydáva s cieľom poskytnúť usmernenie pre prevádzku zotavovacích podujatí
počas mimoriadnej epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením COVID – 19.

Postup pri prevádzke zotavovacích podujatí  

Maximálny počet účastníkov (deti, vedúci, zdravotníci, inštruktori, personál kuchyne,
personál zaisťujúci upratovanie a pod.) zotavovacieho podujatia bude stanovený v súlade s platnými
opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia. Konanie putovných
táborov v súčasnej epidemiologickej situácii je neaktuálne.

Povinnosti prevádzkovateľa pri zabezpečení ochrany zdravia účastníkov podujatia

Fyzická osoba – podnikateľ, resp. právnická osoba, ktoré organizujú zotavovacie podujatia
(organizátor zotavovacieho podujatia), sú povinné plniť povinnosti v zmysle § 25 zákona
č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a najmä:

– klásť dôraz na vykonávanie vstupného zdravotného filtra u detí a nad rámec zákona aj u ostatných
účastníkov akcie,
– vykonávať zvýšený zdravotný dohľad v priebehu konania akcie,
– zabezpečiť a kontrolovať dôsledné dodržiavanie pravidiel osobnej aj prevádzkovej hygieny
všetkých účastníkov akcie v súlade so všeobecne platnými protiepidemickými opatreniami,
– umývanie rúk, používanie dezinfekcie, nosenie rúšok, dodržiavanie preventívnych pravidiel
pri kašľaní, kýchaní, kontrola dodržiavanie zásad osobnej hygieny deťmi a ostatnými
účastníkmi akcie,
– dôsledná sanitácia priestorov a prostredia, t.j. prevádzková hygiena všetkých priestorov tábora,
so zvláštnym zreteľom na hygienické zariadenia a ich vybavenie toaletným papierom,
tečúcou pitnou vodou, mydlom v dávkovači, podľa možností jednorazovými
utierkami/uterákmi (alebo každé dieťa musí byť vybavené vlastným uterákom, dezinfekciou);
osobitnú pozornosť je potrebné venovať stravovaciemu zariadeniu, vrátane samostatného
hygienického zázemia pre personál kuchyne, vrátane priestoru na izoláciu chorých, resp.
z nákazy podozrivých osôb,
– dôrazná opakovaná edukácia detí a personálu pred a v priebehu podujatia, ako aj vo
všeobecne platných protiepidemických opatreniach, u personálu taktiež v manipulácii s
biocídnymi prípravkami,
– overiť aktuálnosť kontaktných údajov na rodičov alebo iného zákonného zástupcu dieťaťa pre
prípad vzniku zdravotnej indispozície u dieťaťa, a to z dôvodu zaistenia jeho okamžitého
návratu do rodiny.

Hygienické požiadavky

– odvíjajú sa od typu ubytovania (pevný objekt, chatky, stanové tábory) a od štandardného spôsobu
zabezpečenie jednotlivých činností:
– pravidelné denné upratovanie s použitím dezinfekčných prostriedkov s virucídnym účinkom,
– pravidelné vetranie všetkých prevádzkových aj ubytovacích priestorov (napr. 2x denne
upratovanie a dezinfekcia WC, umyvární a jedálne pred každým podávaním stravy,
– dezinfekcia všetkých priestorov podujatia medzi jednotlivými turnusmi,
– vylúčenie detí z účasti na upratovaní priestorov tábora s výnimkou ubytovacích priestorov
(izba, stan),
– suché záchody a drevené latríny musia byť vybavené čistiacimi prostriedkami a doskou
vhodnou na dezinfekciu (pri latrínach sa zabezpečí primerané vrstvenie prírodným materiálom
a každodenná dezinfekcia) ;
– v prípade chemických záchodov, tzv. TOI TOI, musí byť zaistená stanovená dezinfekcia;
– WC musia byť v dostatočnom počte, podľa možností sa využívajú oddelene podľa skupín
detí,
– pre zaistenie podmienok osobnej hygieny po použití toalety musí byť zaistené umytie rúk v
tečúcej vode za použitia dezinfekčného prípravku na ruky s virucídnym účinkom,
– zaistenie pravidelného a správneho umývania rúk (v súlade s odporúčaním MZ SR) v tečúcej
teplej vode za použitia tekutého mydla a jednorazových uterákov; pri absencii tečúcej teplej
vody je potrebné doplniť umývanie rúk použitím dezinfekčného prípravku s virucídnym
účinkom; dezinfekčný prípravok s virucídnym účinkom na dezinfekciu rúk sa odporúča
umiestniť do priestoru hygienického zariadenia, do jedálne, kuchyne, ošetrovne a izolácie a
priestorov určených na zhromažďovanie,
– oddelená a bezpečná manipulácia s čistou a použitou bielizňou,
– hygienicky bezpečná manipulácia s odpadom,
– zabezpečenie vhodných OOPP pre personál v zmysle štandardných predpisov na úseku
preventívneho pracovného lekárstva

Požiadavky na prípravu stravy a stravovanie

– prípravu stravy je nutné zaistiť v súlade so správnou hygienickou praxou v nadväznosti na spôsob
zabezpečenia stravovania (kuchyňa v pevnom objekte, tábornícka príprava stravy), podľa
požiadaviek platnej legislatívnej úpravy pre daný typ stravovania, za zvýšených hygienických
požiadaviek u personálu (rukavice, rúška, pracovný plášť, dôkladná hygiena rúk) a v priestoroch
kuchyne a jedálne, podľa možností s využitím jedálenského riadu a príborov zariadenia pre
každého účastníka podujatia a s využitím skupinového výdaja stravy podľa rozpisu.
– pokiaľ bude epidemiologická situácia priaznivá, možno v prípadoch, keď z prevádzkových
dôvodov nemožno zabezpečiť prípravu stravy inak, povoliť účasť detí pri jej príprave,
s výnimkou tepelného spracovávania. Zdravotný stav detí, ktoré sa zúčastňujú na príprave stravy,
musí byť posúdený zdravotníkom a deti musia dôsledne dodržiavať vysoký štandard osobnej
hygieny, t.j. predovšetkým účinné umývanie rúk,
– sprísnenému hygienickému režimu podlieha celý reťazec zabezpečenia stravovania od nákupu
hygienicky bezpečných potravín, použitia pitnej vody, dodržania skladovacích podmienok,
rozdelenia pracovných plôch a pomôcok, zabránenia krížovej kontaminácii, správneho tepelného
ošetrenia, uchovávania pokrmov pri bezpečných teplotách, zabezpečenia prevádzkovej čistoty a
vysokého stupňa osobnej hygieny;
– potrebné je zabezpečiť oddelené umývanie prevádzkového riadu od riadu, používaného
stravníkmi na konzumáciu;
– pre personál, pripravujúci stravu, musí byť vyčlenené samostatné WC a umývadlo,
– osoby, ktoré zaisťujú prípravu stravy, musia mať zabezpečené podmienky pre vysoký štandard
osobnej hygieny, ktorý zahŕňa aj účinné umývanie rúk, možnosť ich dezinfekcie a osušenia
jednorazovými uterákmi.

Spôsob zásobovania pitnou vodou

Postupuje sa podľa štandardných postupov zabezpečenia zdroja pitnej vody v zmysle vyhlášky MZ SR
č. 526/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia, vrátane
jej dovozu a donášky.

Doprava

– ak je dopravu detí do tábora možné zabezpečiť iba verejnou hromadnou dopravou (autobusom,
vlakom), budú po ceste dodržané štandardné protiepidemické opatrenia platné pre prepravu vo
verejnej hromadnej doprave,
– odporúča sa využívať súkromnú hromadnú dopravu v priebehu pobytu detí na akciu, t. j. za
účelom výletov a pod.

Režimové opatrenia

– usmernenia pre organizáciu spoločenských akcií a povinnosť nosenia rúšok sa upravia podľa
aktuálnej epidemiologickej situácie a v nadväznosti na platné mimoriadne opatrenia, resp.
uznesenia vlády. Pre účastníkov zotavovacích podujatí pre deti a mládež, vrátane personálu, platí
výnimka z povinného nosenia rúšok pri všetkých aktivitách v rámci lokality, vyhradenej na
konanie daného zotavovacieho podujatia, ako aj pri pobyte vo voľnej prírode.
– výlety a návštevy verejne dostupných atrakcií (múzeá, galérie, kúpaliská atď.) sa budú
organizovať s ohľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu v krajine a podľa platných opatrení.

Postup v prípade výskytu infekcie COVID – 19

– v prípade podozrenia na výskyt infekcie COVID-19 event. pri vzniku akýchkoľvek pochybností
bezodkladne informovať miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva;
– rodičia, alebo zákonní zástupcovia dieťaťa majú povinnosť hlásiť výskyt infekčného ochorenia u
dieťaťa do 14 dní po návrate z podujatia miestne príslušnému regionálnemu úradu verejného
zdravotníctva. V prípade výskytu infekcie COVID-19, alebo aj iného infekčného ochorenia s
epidemickým výskytom, budú uložené protiepidemické opatrenia, nariadené miestne príslušným
regionálnym úradom verejného zdravotníctva,
– v prípade výskytu infekcie COVID-19 bude akcia ukončená; pri ostatných infekciách záleží na
ich druhu a rozsahu ich rozšírenia v danom kolektíve a ďalších faktoroch ohniska nákazy. S touto
eventualitou je potrebné oboznámiť rodičov pred zahájením akcie tak, aby bola zaistená ich
dostupnosť po celý čas konania akcie,
– priestor pre izoláciu musí byť pripravený na využitie kedykoľvek, s vyčleneným WC
s možnosťou bezprostredného umývania rúk v tečúcej pitnej vode, podľa možností teplej a
následnej dezinfekcie rúk za použitia prípravku s virucídnym účinkom,
– musí byť zabezpečená okamžitá izolácia infekčne chorého, alebo z nákazy podozrivého, a jeho
bezodkladný odvoz;
– okamžité upratanie a dezinfekcia priestorov, kde bol chorý (dieťa alebo iná fyzická osoba)
ubytovaný, alebo sa pohyboval, vrátane dezinfekcie posteľnej bielizne a matracov,
– v momente prepuknutia infekcie je nevyhnutné izolovať všetky choré alebo z nákazy podozrivé
osoby tak, aby sa zamedzil ich kontakt so zdravými osobami. Mimoriadne dôležité je izolovať
úzke kontakty s infekčne chorými (napríklad spolubývajúci, ubytovaní v bezprostrednom
susedstve s chorou osobou).
– pre všetkých infekčne chorých vyčleniť hygienické zariadenia a jedálenský riad,
– pre chorých (deti i dospelých) je potrebné vyčleniť WC a miesto na hygienu rúk po použití WC a
to vrátane zaistenia dezinfekcie rúk. Ak nie sú hygienické zariadenia pre jednotlivé skupiny
účastníkov oddelené, musí byť minimálne WC a výtokové kohútiky pre osobnú hygienu
vyčlenené a zvlášť označené,
– pozornosť sa musí venovať aj utierkam, aj keď vo väčšine prípadov majú deti svoje vlastné
textilné, podľa epidemiologickej situácie sa môže pristúpiť k nariadeniu používania
jednorazových uterákov, dezinfekcie výtokových kohútikov a ďalších kontaktných miest a pod.;
pre osoby vykonávajúce epidemiologicky závažné činnosti a pre potreby izolácie a ošetrovne
musia byť vždy uteráky jednorazové;
– na umývanie rúk sa vždy použije tekuté mydlo v dávkovači.

Nakladanie s odpadom

– hygienické požiadavky na nakladanie s odpadmi a odpadovými vodami rieši vyhláška
Ministerstva zdravotníctva SR č. 526/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
požiadavkách na zotavovacie podujatia,
– zhromažďovanie odpadov musí zodpovedať zákonu č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov; všetky vzniknuté odpady musia byť ukladané do príslušných
obalov, ktoré možno ľahko čistiť a dezinfikovať; triedenie odpadov musí zodpovedať platným
právnym predpisom; zberné miesto by malo byť v dostatočnej vzdialenosti od ubytovacieho a
hracieho priestoru,
– kuchynský odpad musí byť zhromažďovaný samostatne, najlepšie v chladenom priestore
(v prípade, že nie je k dispozícii chladený priestor, musí byť zabezpečená taká frekvencia odvozu
odpadu, ktorá by zabránila kvaseniu a hnilobným procesom v odpade)
– odpady sa skladujú mimo priestoru, kde sa manipuluje s potravinami.

Potvrdenie o bezinfekčnosti

Prehlásenie o bezinfekčnosti v súlade s § 4 vyhlášky č. 526/2007 Z. z. o požiadavkách na zotavovacie
podujatia dokladá nielen dieťa, ale aj všetky osoby zúčastňujúce sa na podujatí, t.j. vedúci, inštruktori,
personál kuchyne, personál zaisťujúci upratovanie a ďalšie osoby prítomné na akcii.; u detí potvrdzuje
bezinfekčnosť písomným vyhlásením rodič alebo iný zákonný zástupca event. iná fyzická osoba, ktorú
k tomu zákonný zástupca dieťaťa písomne splnomocnil a toto písomné vyhlásenie nesmie byť staršie
ako jeden deň (rozhodujúci dátum je deň prijatia na akciu).

Vo vyhlásení sa uvádza:
a) že dieťa (alebo iná fyzická osoba prítomná na akcii) nejaví známky akútneho ochorenia
(napríklad horúčky alebo hnačky), vzhľadom k epidemiologickej situácii sa rozširuje vyhlásenie
o údaje príznakov infekcie COVD-19, t.j. zvýšená teplota, kašeľ, dýchavičnosť, atď.,
b) v priebehu 14 dní pred odchodom neprišlo dieťa (alebo iná osoba prítomná na akcii) do styku s
osobou chorou na infekčné ochorenie, alebo podozrivou z nákazy a ani jemu, ani inému
príslušníkovi rodiny, žijúcemu s ním v spoločnej domácnosti, nie je nariadené karanténne
opatrenie.

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vydá rodičovi, resp. zákonnému zástupcovi dieťaťa lekár
všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast najskôr jeden mesiac pred začiatkom
zotavovacieho podujatia; ak dieťa užíva lieky alebo jeho zdravotný stav si vyžaduje obmedzenie
záťaže, súčasťou potvrdenia sú aj tieto skutočnosti.

 

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky