ÚVZ SR: KROKY PRIJÍMANÉ HLAVNÝM HYGIENIKOM SR V SÚVISLOSTI S NOVÝM KORONAVÍRUSOM 2019-nCoV

Výskyt nového koronavírusu 2019-nCoV nebol v Slovenskej republike k dnešnému dňu potvrdený. Ministerstvo zdravotníctva SR a Úrad verejného zdravotníctva SR situáciu podrobne monitorujú a majú ju pod kontrolou. Rezort zdravotníctva robí všetky preventívne opatrenia s cieľom maximálnej ochrany obyvateľstva. Verejnosť bude o téme komplexne informovať v pondelok 27 januára 2020.

HLAVNÝ HYGIENIK SR PRIJAL V SÚVISLOSTI S NOVÝM KORONAVÍRUSOM 2019-nCoV NASLEDOVNÉ KROKY:
– Úrad verejného zdravotníctva SR informoval o vzniknutej situácii kľúčové rezorty a regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR
– ÚVZ SR kontinuálne monitoruje epidemiologickú situáciu prostredníctvom Systému rýchleho varovania (EWRS)
– Hlavný hygienik SR vydal usmernenie týkajúce sa ťažkého respiračného syndrómu vyvolaného novým koronavírusom 2019-nCoV určené všetkým regionálnym úradom verejného zdravotníctva v SR a príslušným rezortom, a to na zabezpečenie informovania zdravotníckych zariadení o manažmente pacienta v prípade podozrenia na toto ochorenie

ODPORÚČANIA PRE OSOBY, KTORÉ SA NACHÁDZAJÚ, RESP. SA VRÁTILI ZO ZASIAHNUTÝCH OBLASTÍ
– vyhýbať sa miestnym trhom s predajom rýb a živých zvierat a preplneným miestam
– dodržiavať prísnu osobnú hygienu, najmä dôkladné umývanie rúk a hygienu potravín
– 14 dní od príchodu z postihnutej oblasti je potrebné kontrolovať svoj zdravotný stav (horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť)
– v prípade klinických príznakov po návrate je potrebné vyhľadať lekára a informovať ho o cestovateľskej anamnéze

Ak všeobecný lekár vysloví podozrenie z ochorenia spôsobeného novým koronavírusom 2019-nCoV, pacient je riešený na príslušnom infektologickom pracovisku, ktoré určí ďalší postup liečby. O vzniknutej situácii bude informovaný aj príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva.

Laboratórna diagnostika ochorenia bude zabezpečená v Národnom referenčnom centre pre chrípku zriadenom pri Úrade verejného zdravotníctva SR v Bratislave.

V súvislosti s novým koronavírusom 2019-nCoV, bude Úrad verejného zdravotníctva SR priebežne aktualizovať vydávané informácie a poskytovať ich odbornej i laickej verejnosti.

Úrad verejného zdravotníctva SR