Vakcinačná kampaň ku očkovaniu proti ochoreniu COVID-19 – priebežný odpočet k 13.08.2021

 

Začiatok kampane: 24.05.2021

Cieľová skupina: obyvatelia okresu Rožňava (od 16 rokov s možnosťou očkovania, do 16 rokov ako podporovatelia očkovania)

 

1. fáza kampane:

– vytvorenie letákov k zvýšeniu povedomia o očkovaní v jazyku slovenskom a maďarskom;

– vytvorenie plagátov k zvýšeniu povedomia o očkovaní v jazyku slovenskom a maďarskom;

– vytvorenie plagátov pre zamestnávateľov a ich zamestnancov s upriamením pozornosti na prínos na očkovanie zamestnancov;

– vytvorenie plagátov pre deti a mládež ako podporovateľov očkovania vo svojom okolí;

– účinkovanie v TV spote k vakcinácii.

 

2. fáza kampane:

– distribúcia plagátov a letákov vrátane elektronickej distribúcie  na každý mestský a obecný úrad v okrese Rožňava s tým, aby sa do každej domácnosti dostal 1 (slovenská verzia/slovensko-maďarská verzia);

– distribúcia plagátov a letákov vrátane elektronickej distribúcie  na pracoviská, do obchodov, do každého autobusu spoločnosti Eurobus a.s., do všetkých základných a stredných škôl v okrese;

– distribúcia plagátov a letákov vrátane elektronickej distribúcie do všetkých ambulancií všeobecných lekárov pre dospelých a aj všeobecných lekárov pre deti a dorast;

– elektronická distribúcia plagátov a letákov  do ambulancií lekárov – špecialistov;

– distribúcia plagátov a letákov vrátane elektronickej distribúcie  prostredníctvom Biskupského úradu v Rožňave do každej rímsko-katolíckej farnosti, prostredníctvom Cirkevného zboru ECAV na Slovensku v Rožňave do každej farnosti a prostredníctvom Cirkevného zboru reformovanej kresťanskej cirkvi v Rožňave do každej farnosti;

– vytvorenie a aktualizácia webovej stránky vytvorenej v súvislosti s vakcinačnou kampaňou (Covid-19 – RÚVZ Rožňava (ruvzrv.sk);

– zdieľanie informácií, letákov, plagátov a TV spotu na FB stránke RÚVZ;

– zriadenie informačnej linky pre obyvateľov okresu, kde majú možnosť sa na očkovanie prihlásiť alebo dostať odpovede na otázky ohľadom očkovania ale aj ohľadom opatrení;

 

3. fáza kampane:

– pokus o nadviazanie spolupráce s VOS pri KSK v Košiciach;

– nadviazanie spolupráce s NsP sv. Barbory v Rožňave s cieľom očkovania v teréne;

– realizácia 75 výjazdov očkovania v spolupráci s NsP sv. Barbory v Rožňave od 08.06. 2021 do 10.08.2021 počas 23 očkovacích dní do 38 obcí (očkovaní obyvatelia zo 43 obcí);

– realizácia 12 výjazdov očkovania do 7 pracovísk (podaných spolu 284 očkovacích dávok, z toho zaočkovaných  1. dávkou 148 osôb, 2. dávkou 123 osôb a jednodávkovú vakcínu dostalo 13 osôb na očkovacej ambulancii);

– priamo v meste Rožňava sme počas 24 výjazdov do domácností zaočkovali spolu 14 ťažko zdravotne postihnutých osôb(1. aj 2. dávka);

– doposiaľ bolo spolu podaných 1451  prvých dávok a 1137 druhých dávok dvojdávkovej vakcíny,  275  dávok jednodávkovej vakcíny, spolu celkom 2863 dávok;

– na zriadenú informačnú a prihlasovaciu linku sme od 24.05.2021 doposiaľ prijali   568  hovorov, z toho sme 74 osôb priamo prihlásili na očkovanie a ďalších 20 osôb išlo na očkovaciu ambulanciu priamo bez prihlásenia;

– v našom okrese je  aktuálna zaočkovanosť k 09.08.2021 prvou dávkou na úrovni 35% a druhou dávkou na úrovni 32%;

– zaočkovanosť  obyvateľov  jednotlivých obcí sa pohybuje v rozmedzí 9-58% 1. dávkou a v rozmedzí 8-55% 2. dávkou.

 

V ďalšom kroku kampane sa budeme sústrediť na pracoviská, marginalizované rómske komunity a osoby nad 50 rokov.

 

Na kampani sa podieľali pracovníci zo všetkých  oddelení RÚVZ so sídlom v Rožňave.

 

 

V Rožňave, 13.08.2021                                            Mgr. Silvia Lengová, MPH, vedúca oddelenia podpory zdravia a výchovy ku zdraviu